Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu
#1
[zmiana]Nieaktualna uchwała[/zmiana]

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

UCHWAŁA PARLAMENTU - REGULAMIN PARLAMENTU
z dnia 1 lutego 2018 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Parlamentu i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.

2. Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Parlament w formie uchwały o zmianie Uchwały Parlamentu - Regulamin Parlamentu przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 2.

1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu, zwany dalej Marszałkiem, którym zostać może Poseł albo osoba spoza grona parlamentarzystów.

2. Marszałek może zostać odwołany przez Posłów w dowolnej chwili.

3. Do czasu wyboru Marszałka, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, wybierany przez Marszałka Parlamentu poprzedniej kadencji w obwieszczeniu ogłaszającym wynik wyborów do Parlamentu.

4. Marszałek-Senior ma obowiązek przeprowadzenia wyborów Marszałka w ciągu 3 dób od objęcia urzędu.

5. Marszałka wybierają Posłowie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

6. Marszałek w ciągu 3 dób po objęciu urzędu ma obowiązek powołać Wicemarszałka, który zastępuje go podczas jego nieobecności. W razie niepowołania w wyznaczonym czasie, posłowie mogą samodzielnie wystąpić do Marszałka o jego powołanie. Marszałek może odwołać Wicemarszałka w razie braku jego aktywności.

7. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka, Marszałka-Seniora bądź Wicemarszałka powyżej 2 dób, Prezydent może wyznaczyć Posła, tymczasowo prowadzącego obrady.

Artykuł 3.

1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka.

2. Debata rozpoczyna się w momencie przyjęcia projektu przez Marszałka i ogłoszeniu czasu jej trwania.

3. Marszałek może odrzucić złożony projekt, który nie posiada uzasadnienia.

4. Czas debaty ustalany jest przez Marszałka. Musi ona trwać nie mniej niż jedną dobę, ale nie więcej niż siedem dób.

5. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.

6. Po zakończeniu debaty Marszałek zarządza jednoczesne głosowanie nad:

a) ustawami lub uchwałami,

b) poprawkami,

c) autopoprawkami.

Poprawki wzajemnie się wykluczające muszą być poddane głosowaniu z wyborem jednej z nich.

7. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób.

8. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

9. Odrzucenie projektu oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.

10. Terminy o których mowa w ustępach 4. oraz 7. mogą zostać dowolnie wydłużone do czasu upływu kadencji, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba w drodze uchwały Parlamentu.

11. Głosowania niezamknięte do czasu zakończenia kadencji mogą po upływie kadencji zostać zamknięte przez Marszałka kolejnej, aktualnej kadencji. Nie dotyczy to głosowań, które nie zostały otwarte.

Artykuł 4.

1. W przypadku niewłaściwego zachowania Posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Marszałek ma prawo usunąć Posła z sali obrad. Poseł ma prawo wrócić na salę obrad po upływie doby.

2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się w szczególności:

a) wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,

b) wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Gabinetu Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.

3. Poseł usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Parlamentu, które - głosując bez udziału Posła - w terminie doby podejmie decyzję o powrocie Posła na salę obrad lub utrzyma decyzję Marszałka.

Artykuł 5.

1. Parlament może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne. W uchwale wskazuje jej przewodniczącego.

2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Parlament w uchwale powołującej komisję.

3. Parlament może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.

4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez przewodniczącego komisji.

5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowo wybrany Parlament podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 6.

1. Posłowie mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.

2. Z niezapowiadanej nieobecności Poseł ma obowiązek wytłumaczyć się Marszałkowi w sposób zadowalający w terminie doby od następnego po głosowaniu lub zakończeniu debaty zalogowania się na forum Republiki.

3. W przypadku dwukrotnej nieobecności parlamentarzysty na głosowaniach, Marszałek może w drodze rozporządzenia pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

4. Posłowie mają obowiązek uczestniczyć w debatach.

5. W przypadku dwukrotnej nieobecności Posła na debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji, Marszałek może w drodze rozporządzenia pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

6. Za wzięcie udziału w debacie uznaje się wyrażenie swojego stanowiska w sprawie danego projektu co najmniej raz podczas trwania debaty.

Artykuł 7.

1. Prawo do zabierania głosu na terenie Parlamentu posiadają:

a) Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu,

b) Posłowie,

c) Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej oraz członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej,

d) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka,

e) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.

2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Marszałka osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 doby, chyba, że podczas jego udzielania Marszałek sprecyzuje inaczej.

3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Marszałka, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie. Osobom tym nie przysługuje prawo powrotu, o którym mowa jest w art. 4.

4. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Parlamencie, Marszałek ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Parlamencie. W przypadku recydywy – ma prawo do wystąpienia do administracji o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Parlamentu.

Artykuł 8.

Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek.

Artykuł 9.

1. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu z dnia 6 stycznia 2017 r.


Marszałek Parlamentu XXXIV kadencji
/-/ Hewret von Thorn
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
[official]

UCHWAŁA PARLAMENTU - REGULAMIN PARLAMENTU
z dnia 1 lutego 2018 r.

wraz ze zmianą z dnia 6 lutego 2018 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Parlamentu i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.

2. Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Parlament w formie uchwały o zmianie Uchwały Parlamentu - Regulamin Parlamentu przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 2.

1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu, zwany dalej Marszałkiem, którym zostać może Poseł albo osoba spoza grona parlamentarzystów.

2. Marszałek może zostać odwołany przez Posłów w dowolnej chwili.

3. Do czasu wyboru Marszałka, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, wybierany przez Marszałka Parlamentu poprzedniej kadencji w obwieszczeniu ogłaszającym wynik wyborów do Parlamentu.

4. Marszałek-Senior ma obowiązek przeprowadzenia wyborów Marszałka w ciągu 3 dób od objęcia urzędu.

5. Marszałka wybierają Posłowie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

6. Marszałek w ciągu 3 dób po objęciu urzędu ma obowiązek powołać Wicemarszałka, który zastępuje go podczas jego nieobecności. W razie niepowołania w wyznaczonym czasie, posłowie mogą samodzielnie wystąpić do Marszałka o jego powołanie. Marszałek może odwołać Wicemarszałka w razie braku jego aktywności.

7. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka, Marszałka-Seniora bądź Wicemarszałka powyżej 2 dób, Prezydent może wyznaczyć Posła, tymczasowo prowadzącego obrady.

Artykuł 3.

1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka.

2. Debata rozpoczyna się w momencie przyjęcia projektu przez Marszałka i ogłoszeniu czasu jej trwania.

3. Marszałek może odrzucić złożony projekt, który nie posiada uzasadnienia.

4. Czas debaty ustalany jest przez Marszałka. Musi ona trwać nie mniej niż jedną dobę, ale nie więcej niż siedem dób.

5. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.

6. Po zakończeniu debaty Marszałek zarządza jednoczesne głosowanie nad:

a) ustawami lub uchwałami,

b) poprawkami,

c) autopoprawkami.

Poprawki wzajemnie się wykluczające muszą być poddane głosowaniu z wyborem jednej z nich.

7. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób.

8. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

9. Odrzucenie projektu oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.

10. Terminy o których mowa w ustępach 4. oraz 7. mogą zostać dowolnie wydłużone do czasu upływu kadencji, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba w drodze uchwały Parlamentu.

11. Głosowania niezamknięte do czasu zakończenia kadencji mogą po upływie kadencji zostać zamknięte przez Marszałka kolejnej, aktualnej kadencji. Nie dotyczy to głosowań, które nie zostały otwarte.

Artykuł 4.

1. W przypadku niewłaściwego zachowania Posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Marszałek ma prawo usunąć Posła z sali obrad. Poseł ma prawo wrócić na salę obrad po upływie doby.

2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się w szczególności:

a) wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,

b) wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Gabinetu Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.

3. Poseł usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Parlamentu, które - głosując bez udziału Posła - w terminie doby podejmie decyzję o powrocie Posła na salę obrad lub utrzyma decyzję Marszałka.

Artykuł 5.

1. Parlament może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne. W uchwale wskazuje jej przewodniczącego.

2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Parlament w uchwale powołującej komisję.

3. Parlament może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.

4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez przewodniczącego komisji.

5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowo wybrany Parlament podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 6.

1. Posłowie mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.

2. Z niezapowiadanej nieobecności Poseł ma obowiązek wytłumaczyć się Marszałkowi w sposób zadowalający w terminie doby od następnego po głosowaniu lub zakończeniu debaty zalogowania się na forum Republiki.

3. W przypadku dwukrotnej nieobecności parlamentarzysty na głosowaniach, Marszałek może w drodze rozporządzenia pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

4. Posłowie mają obowiązek uczestniczyć w debatach.

5. W przypadku dwukrotnej nieobecności Posła na debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji, Marszałek może w drodze rozporządzenia pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

6. Za wzięcie udziału w debacie uznaje się wyrażenie swojego stanowiska w sprawie danego projektu co najmniej raz podczas trwania debaty.

Artykuł 7.

1. Prawo do zabierania głosu na terenie Parlamentu posiadają:

a) Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu,

b) Posłowie,

c) Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej oraz członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej,

d) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka,

e) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.

2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Marszałka osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 doby, chyba, że podczas jego udzielania Marszałek sprecyzuje inaczej.

3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Marszałka, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie. Osobom tym nie przysługuje prawo powrotu, o którym mowa jest w art. 4.

4. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Parlamencie, Marszałek ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Parlamencie. W przypadku recydywy – ma prawo do wystąpienia do administracji o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Parlamentu.

Artykuł 8.

Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek.

Artykuł 9.

1. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

2. [ skreślono ] - zmiana z dnia 6 lutego 2018 r.

[podpis]Hewret von Thorn
Marszałek Parlamentu XXXIV kadencji[/podpis]

[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości