Rozporządzenie Prezydenta RB ws. organizacji i kompetencji administracji rządowej
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ORGANIZACJI I KOMPETENCJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dnia 10 lutego 2018 roku

Rozdział I
[Przepisy wstępne]

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu organizację administracji rządowej oraz określenie kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2.

W skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej wchodzą:
a) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
b) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
d) Minister Oświecenia;
e) współpracownicy Ministrów.

Artykuł 3.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Poszczególni Ministrowie przewodniczą odpowiadającym im Ministerstwom.

Rozdział II
[Kompetencje i zakres obowiązków członków Gabinetu]

Artykuł 4.

1. Do kompetencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem prerogatyw i uprawnień wynikających z przepisów prawa, należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju;
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami;
c) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej;
d) szeroko pojęte realizowanie polityki zagranicznej;
e) przewodnictwo nad Radą Dyplomatyczną.

2. W sprawowaniu obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-d w ust. 1.

Artykuł 5.

1. Do kompetencji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej należy:
a) kontrolowanie pracy członków Gabinetu, pracowników administracji rządowej oraz podległych Gabinetowi organów i instytucji;
b) wydawanie dodatkowych poleceń pozostałym członkom Gabinetu i pracownikom administracji rządowej;
c) pomoc i doradztwo Prezydentowi w sprawowaniu władzy wykonawczej i obowiązków;
d) informowanie obywateli o działaniach prowadzonych przez Gabinet i Prezydenta;
e) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej;
f) tworzenie aktów prawnych na zlecenie Prezydenta;
g) rozpatrywanie wniosków, podań, próśb i petycji skierowanych do Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz wydawanie w związku z nimi wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych na prośbę Prezydenta;
h) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej. Kancelaria nie jest tworzona, jeśli Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni dodatkowo funkcję Ministra.

3. Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-e w ust. 1. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeśli Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni dodatkowo funkcję Ministra.

Artykuł 6.

1. Do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń;
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;
d) współpraca z Ministerstwem Oświecenia w sprawie regionów oraz wydarzeń kulturowych;
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych; 
f) prowadzenie i kontrola gospodarki Republiki Bialeńskiej;
g) rozwój informatyczny systemów gospodarki;
h) współpraca z Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
i) reprezentowanie administracji rządowej przed Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
j) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych;
k) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych;
l) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
m) obrona terytorialna Republiki Bialeńskiej;
n) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;
o) kierowanie działaniami zbrojnymi;
p) nawiązywanie współpracy w ramach sojuszu wojskowego z innymi państwami;
r) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wspiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Artykuł 7.

1. Do kompetencji Ministra Oświecenia należy:
a) dbanie o aktywność w regionach samorządowych Republiki Bialeńskiej, w szczególności w Rzeszy Bialeńskiej oraz na Wyspach Przyjaźni;
b) organizacja wydarzeń i konkursów dla społeczności regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
c) reprezentowanie interesów regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów;
e) fabularyzacja regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
f) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
g) działalność na rzecz sfery kulturowej;
h) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
i) organizacja konkursów dla obywateli;
j) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów;
k) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi;
l) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej;
m) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej;
n) fabularyzacja życia społecznego w Republice Bialeńskiej, w szczególności Policji Krajowej oraz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
o) sprawowanie opieki nad sportem;
p) prowadzenie polityki aktywności i promocji, sporządzania ewidencji, rejestrów, statystyk dotyczących aktywności oraz tworzenia strategii w tym zakresie;
r) prowadzenie profili Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych;
s) podejmowanie z innymi państwami działań z zakresu promocji;
t) fabularyzacja armii;
u) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Oświecenia wspiera Ministerstwo Oświecenia.

Artykuł 8.

Ministrom przysługuje prawo powoływania współpracowników, to jest Wiceministrów, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział III
[Kancelarie i Ministerstwa]

Artykuł 9.

Za organizację wewnętrzną Kancelarii i Ministerstw odpowiada osoba im przewodnicząca.

Artykuł 10.

1. Członkiem Kancelarii i Ministerstwa może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej wyrażający taką chęć.

2. Dany obywatel może działać w nieograniczonej ilości Kancelarii i Ministerstw jednocześnie.

3. Z urzędu członkami danych Kancelarii i Ministerstw są Sekretarze Stanu w Kancelariach oraz współpracownicy Ministrów.

Artykuł 11.

Członkostwo w Kancelarii i Ministerstwie jest formą fakultatywnej pracy prospołecznej.

Artykuł 12.

Kancelarie i Ministerstwa współpracują z osobą im przewodniczącą oraz służą jej wsparciem i doradztwem w sprawowaniu obowiązków.

Rozdział IV
[Przepisy końcowe]

Artykuł 13.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w chwili opublikowania.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. organizacji i kompetencji administracji rządowej z dnia 13 stycznia 2018 roku z późniejszą zmianą.


[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości