W/1/2018
#1
Cytat:
Wolnograd, dn. 8 lutego 2018 roku
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]


WNIOSEK

O WYKŁADNIĘ PRAWA

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Treść wniosku: Czy poprawki Posłów do ustaw specjalnych muszą być przyjmowane większością kwalifikowaną, tak jak ustawy specjalne?

/-/ Tadeusz Krasnodębski


Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]
POSTANOWIENIE
z dnia 11 lutego 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej 
Paweł Karol Medyceusz Zeppo rozpoznaniu w dniu 11 lutego br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy poprawki Posłów do ustaw specjalnych muszą być przyjmowane większością kwalifikowaną, tak jak ustawy specjalne?


złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/1/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Paweł Karol Medyceusz Zep
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]
WYROK


w imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 11 lutego 2018 roku


Sędzia Republiki Bialeńskiej
Paweł Karol Medyceusz Zep

po rozpoznaniu dnia 11 lutego 2018 r.
sprawy W/1/2018 z wniosku Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy poprawki Posłów do ustaw specjalnych muszą być przyjmowane większością kwalifikowaną, tak jak ustawy specjalne?

orzeka następująco:

Poprawki Posłów do ustaw specjalnych przyjmowane są większością kwalifikowaną.

UZASADNIENIE

Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 r. w przepisie art. 4 stanowi, że ustawy specjalne dotyczą najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa oraz że Parlament uchwala je większością kwalifikowaną (2/3 - zgodnie z art. 9 ust. 1). Konstytucja nie zawiera więcej przepisów dotyczących samego trybu uchwalania ustaw. Ceduje to w drodze delegacji na rzecz specjalnej uchwały Parlamentu, którym jest jego Regulamin (art. 16).

Przepis art. 3 ust. 7 Uchwały Parlamentu - Regulamin Parlamentu z 10 lutego 2018 r. stanowi, że przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej - w rozpatrywanej sprawie tym przepisem szczególnym jest art. 4 Konstytucji. Skoro ustawy specjalne są przyjmowane większością kwalifikowaną, to poprawki do nich też muszą być przyjmowane taką właśnie większością.

Przepis art. 3 ust. 7 Regulaminu Parlamentu stawia w jednym rzędzie ustawy, uchwały z poprawkami i autopoprawkami. Obradowanie izby względem poprawek musi być takie samo, jak względem złożonego projektu uchwały. Nie powinno budzić to wątpliwości - złożona poprawka może przecież całkowicie zmieniać sens danego projektu, stać się jego częścią. Projekt może być bardzo skąpy, a poprawka rozbudowana. W rozpatrywanej sprawie przyjęcie poglądu, iż poprawki do ustaw specjalnych mogą być przyjmowane zwykłą większością całkowicie wypaczyłoby ratio legis wprowadzenia do bialeńskiego systemu prawnego ustaw specjalnych.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Paweł Karol Medyceusz Zep
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości