Komisja parlamentarna ds. nowelizacji Kodeksu cywilnego
#1
Cytat:
[Obrazek: 2w5TC.png]

Drodzy Panowie!

Witam serdecznie na posiedzeniu komisji, przede wszystkim Pana Prezydenta oraz Posła - Członka Anszlusa. Na początku chciałbym się dowiedzieć, jakie zmiany są planowane, czyli przysłowiowo - co tu zmieniać? Obecnie Kodeks cywilny reguluje kwestie zobowiązań w takich oto przepisach (głównie rozdział III, ale i kilka przepisów z części ogólnej). Bardzo proszę o wypowiedź zwłaszcza Pana Prezydenta, z którego inicjatywy się tu zbieramy.

prof. zw. dr net. Paweł Karol książę kardynał Medyceusz Zep
NKW Normalna Bialenia Pawła Medyceusza
Przewodniczący KomisjiCytat:Artykuł 10.1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z przepisów prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z prawem, prowadząca do jego obejścia oraz sprzeciwiająca się zasadom współżycia społecznego.3. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby.4. Jeżeli przepis prawa bądź wola stron zastrzega dla czynności prawnej określoną formę, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.Artykuł 11.1. Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.3. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.Artykuł 12.Nieważne z mocy prawa jest oświadczenie woli:

a złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

b złożone dla pozoru;

c złożone przez osobę znajdującą się pod wpływem błędu.Artykuł 13.


Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, wszystkie roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu z upływem trzydziestu sześciu tygodni.

[ROZDZIAŁ III – PRAWO ZOBOWIĄZAŃ]


Artykuł 18.

1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

2. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Artykuł 19.

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 20.

1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

2. Osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Artykuł 21.

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#2
Dzień dobry!

Być może się powtórzę, ale jestem ukontentowany tym, że podjąłeś się Pawle temu drobnemu zadaniu. Na samym początku pozwolę sobie zacytować kontrartykuły z Kodeksu Gospodarczego, a przy okazji dorzucić do nich kilka swoich uwag.

Cytat:Artykuł 3.

1. Podatkiem jest każde przymusowe, bezzwrotne, powszechne, nieodpłatne i systematyczne świadczenie pieniężne przekazywane przez podatnika na rzecz Skarbu Państwa.

2. Kontrolę nad szeroko pojętym systemem podatkowym, a w szczególności nad systematycznym ich płaceniem w odpowiedniej kwocie, sprawuje Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego.
Ustęp 1. można przenieść do KC, ale to już pozostawiam Twojej decyzji, Pawle.

Cytat:Artykuł 6.

1. O wszystkich zawieranych umowach, w których pisze się o jakiejś kwocie, musi zostać poinformowana Komisja.

2. Komisja kontroluje przebieganie zawierania umowy i zapobiega nadużyciom.

3. Wszelkie należności pomiędzy podmiotami zawierającymi umowy są realizowane w terminach i na warunkach ustalonych w poszczególnych umowach.

4. Szczegółowe zasady zawierania umów ustala rozporządzenie Komisji.

Artykuł 11.

Szczegółowe zasady zawierania umów o pracę określa rozporządzenie Komisji.
Uważam, że w KC powinien się znaleźć ten artykuł, ale oczywiście pod inną formą. W szczególności zależy mi na ustępie 4., bowiem na chwilę obecną żadne akty nie regulują, w jaki sposób może być zawierana umowa, a w tym w szczególności umowa o pracę. Trzeba również pamiętać o umowach realizowanych ze skutkiem natychmiastowym, które pojawią się na Giełdzie, która niebawem ruszy. Przy pisaniu oczywiście wypadałoby się zasięgnąć w polskim KC, ale z umiarem i przełożeniem na nasze realia, oczywiście. 

Cytat:Artykuł 7.

1. Wszelkie należności wynikające z niniejszej ustawy oraz rozporządzeń Komisji na rzecz Skarbu Państwa oraz innych podmiotów są realizowane według zasad określonych w rozporządzeniu Komisji.

2. W przypadku niemożliwości dokonania płatności w wyznaczonym terminie należy powiadomić o tym podmiot, który w drodze indywidualnej decyzji może wyznaczyć inny termin, chyba że zawarta umowa mówi inaczej.

3. Płatności ustalonych w niniejszej ustawie lub rozporządzeniach Komisji dokonuje przedsiębiorca będący właścicielem firmy lub zarządzającym firmą państwową. 

Artykuł 9.

1. Płatności mieszkańców Republiki Bialeńskiej realizowane są przez nich.

2. Mieszkańcy są zobowiązani do wywiązywania się z umów zawartych pomiędzy sobą lub z innymi podmiotami na zasadach określonych w umowie.

3. Ciążące na mieszkańcach podatki są realizowane przez nich lub przez Komisję. Dokładny sposób pobierania podatków ustala rozporządzenie Komisji.

Artykuł 15.

1. Podmioty gospodarcze mają prawo do zadłużania się wobec innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych.

2. a) Podmiotom zadłużonym przysługuje prawo złożenia wniosku do Komisji o umorzenie lub spłacenie długu, jeśli podmiot jest niewypłacalny.

b) Ocena tego stanu leży w gestii Wysokiego Komisarza,

c) Instytucją odwoławczą od decyzji Wysokiego Komisarza jest Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.

3. a) Jeżeli podmiot jest zadłużony wobec innego podmiotu grozi mu postępowanie komornicze, które prowadzi Komisja. 

b) Szczegółowe zasady procesu komorniczego ustala rozporządzenie Komisji.

4. Niewypłacalność podmiotu zobowiązuje Komisję do zamknięcia działalności danego podmiotu.
Tutaj mógłbyś się pochylić, czy aby częściowo te artykuły nie pokrywają się z artykułami KC zacytowanymi przez Ciebie. Na art. 15 nanieś wewnętrzną poprawkę, bo w przygotowywanej nowelizacji pojawi się on pod nieco lepszą formą, ale przede wszystkim zwróć uwagę na ust. 1, 3.

Artykuł 16. mówi o karach finansowych, które może nakładać Komisja w określonych przypadkach. To pewnie powinno zostać w KG, ale wszelkie naruszenia prawa gospodarczego powinny być określone w KK, czego obecnie tam brakuje. To tak żebyś nie zapomniał.

Cytat:Artykuł 26.

1. Poprzez konto bankowe rozumie się samodzielne konto zarejestrowane na forum, będące przyłączone do konta głównego właściciela oraz wciągnięte w ewidencję kont bankowych.

2. Konta bankowe:

a) służą do obrotu finansowego w Republice Bialeńskiej,

b) muszą być zarejestrowane na ten sam adres e-mail, co konto skarbnika przedsiębiorstwa lub osoby prawnej,

c) mogą być założone przez przedsiębiorstwa i osoby prawne występujące w Republice Bialeńskiej,

d) mogą być założone przez przedsiębiorstwa i osoby prawne zagraniczne, tj. występujące poza granicami Republiki Bialeńskiej.

3. Skarbnikiem, tj. właścicielem konta bankowego przedsiębiorstwa lub osoby prawnej jest osoba odpowiedzialna za finanse w przedsiębiorstwie lub w organie posiadającą osobowość prawną.

4. Osoby fizyczne nie mogą zakładać osobnych kont bankowych.

Artykuł 29.

1. Konta bankowe posiadają ważność tak długo, jak przedsiębiorstwa lub osoby prawne funkcjonujące w Republice Bialeńskiej lub inaczej, jeśli określa to niniejsza ustawa.

2. Środki zgromadzone na nieważnych kontach bankowych są przejmowane na rzecz Skarbu Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy to właściciel, bądź przedstawiciel przedsiębiorstwa lub osoby prawnej podczas dokonywania wpisu na ewidencję kont bankowych określi podział pieniędzy w przypadku unieważnienia konta.

Artykuł 30.

1. Obrót finansowy w Republice Bialeńskiej odbywa się za pośrednictwem kont.
Definicja konta bankowego może również powinna się znaleźć w KC? Po więcej proponuję zajrzeć do IV rozdziału KG. 

Brakuje również kilku innych definicji: przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, prawna, umowa, własność, spółka itd.

Gdybyś miał jakieś zastrzeżenia czy uwagi, oczywiście śmiało pisz. Żeby było łatwiej, prześlę Ci jeszcze na Discordzie wstępny projekt Kodeksu Gospodarczego i jego porównanie z obecnie obowiązującym. Może będzie Ci łatwiej.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#3
Najlepiej tutaj wkleić ten projekt. Ja muszę porównać i zobaczyć, które regulacje są rzeczywiście potrzebne.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#4
Ze względu na natłok obowiązków, najwcześniej w niedzielę będę mógł nad tym usiąść.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#5
Oczywiście. Na spokojnie, byle dobrze.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#6
Przepraszam, całkowity brak czasu.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#7
Rozumiem. Kiedy planujesz wrócić?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#8
Może w tygodniu uda mi się wygospodarować chwilę, najpóźniej w sobotę.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#9
Projekt Kodeksu gospodarczego zaprezentowany już na sali plenarnej nie jest zły. Zobaczymy jak posłowie odniosą się do moich poprawek i w jakiej formie zostanie on uchwalony. Wtedy zobaczymy czy trzeba zmieniać coś w KC, a może lepiej dać delegację do rozporządzeń Komisji.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#10
Jeżeli mi będzie dane wrócić na kolejną kadencję, to będziemy kontynuować pracę. Przepraszam, ale realioza jest u mnie dość silna.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#11
<Okrzyk zza drzwi.>

Czy komisje przypadkiem nie są niekadencyjne?

</Okrzyk zza drzwi.>
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
Art. 7 ust. 5 RP: Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia.

Ta jeszcze nie wypełniła swojego przeznaczenia.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości