Statut Bialeńskiego Związku Wędkarskiego
#1
Cytat:
STATUT BIALEŃSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Artykuł Pierwszy
Bialeński Związek Wędkarski, zwany dalej Związkiem, jest stowarzyszeniem działającym na terenie Republiki Bialeńskiej na mocy Ustawy o zrzeszeniach z dnia 12 marca 2016 r., skupiającym wpływowych miłośników wędkarstwa i rybołówstwa.

Artykuł Drugi
Podstawowym zadaniem Związku jest wspieranie wędkarstwa i rybołówstwa na terenie Republiki Bialeńskiej poprzez integracje jego członków oraz organizację różnego rodzaju przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i ekologicznych, a także wydawanie i prenumeratę prasy specjalistycznej i innych wydawnictw ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Encyklopedii Ryb Rzecznych. Związek umożliwia także członkom podejmowanie kolektywnych inicjatyw oraz korzystania z posiadanych przez Związek pontonów oraz łodzi. W ramach swojej działalności Związek, tak jak masoni, rządzi całym krajem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Ponadto jego członkowie niedostatecznie zarybiają i kradną. 

Artykuł Trzeci
1. Najwyższym organem statutowym Związku jest Spotkanie Potężnych Ludzi, w którym mają prawo brać udział wszyscy członkowie Związku.
2. Spotkanie Potężnych Ludzi odbywa się permanentnie lub w formie zjazdów mających miejsce nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
3. W trakcie Spotkania Potężnych Ludzi decyzje podejmuje się mocą głosów co najmniej połowy członków Związku, o ile nie jest postanowione inaczej.
4. Pracom Spotkania Potężnych Ludzi przewodniczy Prezes Związku, wybierany spośród członków na okres sześciu miesięcy. Prezes jest organem wykonawczym i może być odwołany w każdej chwili głosami co najmniej połowy wszystkich członków Związków. Każda jego decyzja może zostać uchylona w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi. Prezes jest także organem sprawującym kontrolę nad majątkiem Związku.
5. Przyjęcie w szeregi Związku odbywa się na mocy decyzji poczynionej w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi. Prezes Związku ma prawo otrzymać prawo przyjmowania w szeregi Związku na mocy decyzji 3/4 członków Związku.

Artykuł Czwarty
Struktura terenowa Związku opiera się na kołach, które mają prawo samodzielnie zakładać członkowie z obowiązkiem poinformowania o tym fakcie Prezesa Związku, który prowadzi rejestr wszystkich istniejących kół. Koła działają na terenie wolnych miast i lenn zgrupowanych w Rzeszy Bialeńskiej, a także w innych podmiotach administracyjnych Republiki Bialeńskiej. Na czele kół stoją ich założyciele lub osoby przez nie wyznaczone. Możliwa jest też regulacja zasad działalności koła na mocy odrębnego statutu. 

Artykuł Piąty
Związek przyznaje tytuł suma, jako honorowe wyróżnienie dla zasłużonych działaczy, a także członkostwo honorowe dla osób niebędących członkami zwykłymi. Oba wspomniane wyróżnienia przyznawane są na mocy decyzji poczynionych w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi. 

Artykuł Szósty
Siedzibą Związku jest Wolnograd - stolica Republiki Bialeńskiej.

Artykuł Siódmy
Zmiany w niniejszym Statucie mogą nastąpić w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi.

Artykuł  Ósmy
Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji Związku i podlega zatwierdzeniu w trakcie pierwszego Spotkania Potężnych Ludzi.

(-) Ametyst Faradobus
(-) Maciej Kamiński
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
(-) Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici y Zep
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości