Ko/1/2018
#1
[official]
Wolnograd, dn. 15 lutego 2018 roku

WNIOSEK
O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU PRAWNEGO (USTAWY ZWYKŁEJ) Z USTAWĄ SPECJALNĄ

Dane wnioskodawcy: Hewret von Thorn

Przedmiot wniosku: Art. 10 ust. 2 Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz art. 1 ust. 1 Ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Treść wniosku: Czy od czasu obowiązywania przepisów Ustawy specjalnej - Ordynacji wyborczej nieaktywny Obywatel, w myśl przepisów ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej, może zostać pozbawiony czynnego prawa wyborczego wskutek nielogowania się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czasy dłuższy niż 30 dni?

[podpis]Hewret von Thorn[/podpis][/official]


[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 21 lutego 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej 
Paweł Karol Medyceusz Zep


po rozpoznaniu w dniu 21 lutego br.
wniosku o stwierdzenie zgodności aktu prawnego (ustawy zwykłej) z ustawą specjalną:  Czy od czasu obowiązywania przepisów Ustawy specjalnej - Ordynacji wyborczej nieaktywny Obywatel, w myśl przepisów ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej, może zostać pozbawiony czynnego prawa wyborczego wskutek nielogowania się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czasy dłuższy niż 30 dni?


złożonego przez: Hewreta von Thorn

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę Ko/1/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Paweł Karol Medyceusz Zep[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
[official]

WYROK
w imieniu Republiki Bialeńskiej

Dnia 21 lutego 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Paweł Karol Medyceusz Zep

po rozpoznaniu dnia 21 lutego 2018 r.
sprawy Ko/1/2018 z wniosku: Hewreta von Thorn
o brzmieniu: Czy od czasu obowiązywania przepisów Ustawy specjalnej - Ordynacji wyborczej nieaktywny Obywatel, w myśl przepisów ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej, może zostać pozbawiony czynnego prawa wyborczego wskutek nielogowania się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czasy dłuższy niż 30 dni?

orzeka

Art. 10 ust. 2 Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami nie jest sprzeczny z art. 1 ust. 1 Ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

Sąd przede wszystkim pragnie zwrócić uwagę, że pytanie postawione we wniosku zostało źle sformułowane, nieodpowiednio do rodzaju sprawy, która została wniesiona. Sugeruje ono bowiem bardziej wniosek o wykładnię niż o stwierdzenie zgodności aktu prawnego niższego rzędu z wyższego.

Ad rem - zgodnie z art. 1 ust. 1 Ordynacji Wyborczej prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Jego wyłączenie przewiduje przepis art. 1 ust. 3 tejże ustawy specjalnej (Nie mają prawa wybierania osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego, a także skazane za przestępstwo umyślne). Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o obywatelstwie RB, po 30 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. 

Czy przepis ten stanowi ograniczenie czynnego prawa wyborczego, które powinno być dokonane wyłącznie w drodze ustawy specjalnej, skoro na mocy przepisów Konstytucji zasady wyborów muszą zostać określone w drodze ustawy specjalnej? Nie. Norma art. 10 ust. 3 ustawy o obywatelstwie stanowi bowiem, że ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela. Ma to miejsce z mocy prawa, z chwilą zalogowania się. Jeżeli obywatel loguje się, żeby zagłosować, to z tą chwilą odzyskuje obywatelstwo i posiada czynne prawo wyborcze.

Powyższe konstatacje oznaczają jednak, że przepis art. 10 ust. 2 in fine w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy o obywatelstwie RB, choć nie jest niezgodny z art. 1 Ordynacji Wyborczej, to jest przepisem martwym i nie mającym zastosowania w praktyce. Osoba, która nie loguje się na forum RB i tak nie może skorzystać z czynnego prawa wyborczego, a z chwilą zalogowania się automatycznie je odzyskuje.

Sąd pragnie zwrócić także uwagę, choć nie jest to przedmiotem wniosku, że cała ustawa o obywatelstwie RB jest sprzeczna z normą art. 7 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty oraz ograniczenia praw z niego wynikających, określa ustawa specjalna.


[podpis]Paweł Karol Medyceusz Zep[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości