Wyrok sędziego Republiki Bialeńskiej z dn. 28 lutego 2018 r. - W/03/2018
#1
[official]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 28 lutego 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Hewret von Thorn

po rozpoznaniu dnia 28 lutego 2018 r.
sprawy W/3/2018 z wniosku: Alberto Carlos de Medici y Zep
o brzmieniu: Czy zdarzenie faktyczne – pojawienie się osoby, która konstytutywnym orzeczeniem Sądu Ludowego została uznana za zmarłą – ma wpływ na stan prawny ukształtowany poprzez orzeczenie, o którym mowa w art. 3 par. 3 ustawy z dnia 24 września 2016 r. – Kodeks Cywilny dotyczące danej osoby?

orzeka

Zdarzenie faktyczne ma wpływ na stan prawny danej osoby, ukształtowany przez konstytutywne orzeczenie, wtedy i tylko wtedy, gdy Sędzia Republiki Bialeńskiej uzna osobę za zmarłą w drodze postanowienia wyłącznie w tym przypadku przewidzianym przepisem, w której zaistnieje fikcja prawna.

UZASADNIENIE

Sąd Ludowy/Sędzia Republiki Bialeńskiej wydając każdorazowo postanowienie (orzeczenie) uznania osobę za zmarłą robi to na podstawie zaistniałych przypadków wymienionych art. 3 par. 2.  Jednakże należy zauważyć, że orzeczenie w zależności od okoliczności uznania osoby fizycznej za zmarłą będzie mieć charakter orzeczenia konstytutywnego (zmieniającego stan prawny) lub orzeczenia deklaratoryjnego (potwierdzającego stan prawny).

Pierwszym przypadkiem, kiedy na podstawie postanowienia Sędziego dochodzi do zmiany stanu prawnego osoby fizycznej, jest domniemanie śmierci danej osoby w rzeczywistości. Należy uznać, że informacja ujawniona o śmierci osoby w świecie realnym jest udowodniona, np.: nekrologiem lub informacją o pogrzebie. Na podstawie tej przesłanki domniemywania Sędzia w drodze postanowienia uznaje osobę za zmarłą, gdyż prawdziwym jest, że osoba taka nigdy już nie zaloguje się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej.

Drugim takim przypadkiem, kiedy to Sędzia wyda orzeczenie o charakterze konstytutywnym jest absencja na forum Republiki Bialeńskiej powyżej jednego roku. Wspomniany wcześniej przepis Kodeksu Cywilnego każe uznać osobę nieaktywną w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej za zmarłą. Jednakże należy zauważyć, że w “rzeczywistości w świecie realnym” wciąż taka osoba posiada dane uwierzytelniające, tj.: login i hasło do konta w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej, i istnieje prawdopodobieństwo, że taka osoba ponownie się zaloguje. Wówczas zdarzenie faktyczne, jakim jest powrót osoby zmarłej, czyli zalogowanie się na forum Republiki Bialeńskiej, zmienia stan prawny określony wcześniej orzeczeniem konstytutywnym Sądu Ludowego/Sędziego Republiki Bialeńskiej, tj.: uznanie osobę za zmarłą i pozbawienie jej zdolności prawnych oraz zdolności do czynności prawnych.

Ustawodawca w tym przypadku stworzył fikcję prawną, zakładając że osoba która nie loguje się na forum Republiki Bialeńskiej powyżej roku już nigdy nie powróci do aktywności w kraju. W tym miejscu należy zauważyć, że w systemie prawnym “fikcje prawne” mają za zadanie zapewnić stabilizację i bezpieczeństwo obiegowi prawnemu. Uznanie osoby za zmarłą, która faktycznie ma możliwość ponownego zalogowania się, może mieć właśnie negatywne skutki dla obiegu prawnego w przypadku instytucji małżeństwa oraz prawa spadkowego.

W razie ponownego zalogowania się na forum (systemie informatycznym) Republiki Bialeńskiej przez osobę, która została uznana za zmarłą wskutek absencji powyżej roku, stworzona wcześniej fikcja prawna upada, a osoba ta powinna natychmiastowo i niezwłocznie odzyskać zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, czyli z powrotem stać się osobą fizyczną w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego. Małżeństwo które ustało wraz z chwilą śmierci małżonka powinno pozostać rozwiązane. W przypadku prawa spadkowego, określony spadek nie powinien wrócić do spadkodawcy. Wyjątkiem będzie dziedziczenie majątku przez państwo; jeśli doszło do odziedziczenia majątku domniemanego denata przez Skarb Państwa lub spółkę Skarbu Państwa wskutek braku testamentu, majątek ten winien zostać zwrócony.

Ostatnim przypadkiem, kiedy to Sąd Ludowy/Sędzia Republiki Bialeńskiej uznaje osobę za zmarłą w drodze postanowienia, to deklaracja (oświadczenie) o “v-śmierci” tej osoby. Wówczas orzeczenie wydane przez Sędziego będzie miało charakter deklaratywny (deklaratoryjny). Przede wszystkim należy zauważyć, że w Republice Bialeńskiej zgodnie z przyjętym zwyczajem oraz z doktryną prawną, deklaracje oraz oświadczenia mają skutek natychmiastowy. Przepisy Republiki Bialeńskiej nie przewidują możliwości cofnięcia danej deklaracji, natomiast organy ustawowe zobowiązane są do wydania postanowienia, bądź orzeczenia potwierdzające natychmiastowo zaistniały fakt prawny. A więc w związku z niemożnością cofnięcia deklaracji, niemożliwe jest również cofnięcie postanowienia Sądu Ludowego/Sędziego Republiki Bialeńskiej w sprawie uznania osoby za zmarłą.

Oprócz tego należy uznać, że oświadczenie o v-śmierci zostaje sporządzone i opublikowane w sposób świadomy oraz w pełni dobrowolny. Osoba sporządzająca taką deklarację winna zdawać sobie sprawę z natychmiastowych konsekwencji śmierci wynikających z nie tylko z przepisów Kodeksu Cywilnego, ale również z przepisów innych ustaw. W związku z tym, nie mamy tutaj do czynienia z fikcją prawną, a z działaniem rzeczywistym, zamierzonym przez daną osobę. Sąd Ludowy/Sędzia Republiki Bialeńskiej otrzymuje jasną i ostateczną deklarację v-śmierci, na podstawie której wyłącznie potwierdza stan prawny wynikający z tej deklaracji.

Z tych względów orzeczono jak wyżej.

[pozdro][Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._07_16.png]
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/pozdro]
[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości