Ocena jakości zarządzania przedsiębiorstwem
#1
Ocena jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Praca doktorska


Uniwersytet Bialeński
Wydział Prawa i Humanistyczno-Społeczny, zarządzanie
Richard Zimmermann
Promotor: Paweł Karol Medyceusz Zep
2018-03-07, Wolnograd


1. Wstęp do tematu pracy.

        W dzisiejszych wszechobecnych warunkach gospodarki rynkowej wiele przedsiębiorstw odstaje od założonej teorii. System na rynku wciąż się zmienia, a stosowanie zmian w przedsiębiorstwie jest kluczowe do utrzymania stabilnej pozycji. Najlepszym wyjściem byłoby wyprzedzenie problemu i włączenie w życie odpowiednich działań obronnych. Konkurencja na rynku lokalnym często jest zacięta, na rynku globalnym jest jeszcze ciężej. Dlatego, że każdy dąży do maksymalizacji zarobków, ulepszenia jakości swojego produktu, bądź usługi, w państwach stabilnych oraz rozwiniętych cena stoi najczęściej poniżej jakości. Co nie zmienia faktu, że produkt lepszej jakości i niższej ceny od konkurencji byłby fenomenalną wizytówką przedsiębiorstwa. Wtedy reklamowanie produktu na terenie lokalnym traciłoby całkowicie sens i zmniejszyłoby wydatki. Każda firma szuka najlepszego rozwiązania danego problemu, dlatego outsourcing jest najczęściej wybieraną metodą, która najczęściej jest skuteczna. Wydalenie wszelkich zbędnych lub niewydajnych podmiotów i zastąpienie ich bardziej wydajnymi, zawsze zwiększy obrót firmy. Wszelkie systemy, które poprawiałyby zarządzanie firmą, szybko się rozwijają oraz stają się podstawowym narzędziem przedsiębiorstw. Wszystko to, za pomocą rozwijającego się rynku, na którym pojawiają się to coraz bardziej wymagający klienci, z wymagającymi potrzebami. Postęp technologiczny na platformie przedsiębiorstw jest coraz to bardziej rozwinięty. Zarazem jakość wszelkich produktów uległa polepszeniu, podobnie z ceną produkcji, bądź usługi. Efektem tego nasze dobro może być sprzedawane za mniejszą cenę. Ogólna chęć oceny przedsiębiorstwa jest skomplikowaną rzeczą, natomiast istnieje wiele podziałów zarządzania oraz jego rodzaje. Dlatego wszelka ocena, jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa, będzie wymagała różnych narzędzi i umiejętności. zarządzający pełni funkcje zarządcze w stosunku do innych podmiotów, które pełnią funkcje wykonawcze. Podmiot zarządzający wyposażony jest w niezbędne środki oddziaływania na osoby lub inne jednostki występujące w organizacji. W systemie zarządzania następuje proces ciągłego formułowania i przepływu informacji oraz decyzji pomiędzy podmiotem zarządzającym i podmiotem zarządzanym, przy czym występuje stała interakcja między nimi. W wielopoziomowych organizacjach złożonych trudno jest jednoznacznie oddzielić działania zarządcze od wykonawczych. Na skutek tego poszczególne osoby są w jednym przypadku podmiotami zarządzanymi, a w drugim przypadku (w stosunku do jednostki podległej) podmiotami zarządzającymi, czyli występują w podwójnej roli (Sudoł 1999, s. 156). Kryterium zakresowe uwzględnia złożoność systemu zarządzanego. W ramach kryterium zakresowego występują liczne klasyfikacje składników systemu zarządzanego i powstają różnorodne ustrukturalizowane obszary zarządzania (Hamrol, Mantura 2002, s. 84, Bieniok 1997, s. 117). 

2. Zarządzanie jakością produktu, usługi.

        System zarządzania jakością to zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących elementów niezbędnych do ustanowienia polityki i celów, i osiągania tych celów oraz kierowania organizacją (zasobem ludzi i infrastrukturą, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań) i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości [PKN, 2006, s. 27- 31]. Systemy zarządzania jakością stanowią zatem pewnego rodzaju instrukcję postępowania, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Aby uzyskać odpowiedni poziomjakości oferowanych dóbr lub usług (zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami klientów), wzrost efektywności i skuteczności oraz rozwój przedsiębiorstwa (ciągłego doskonalenia) należy przestrzegać i działać zgodnie znormalizowanymi wytycznymi systemów zarządzania jakością. Jednym z częstszych problemów wewnętrznych organizacji, jest różnorodność podglądów kierowników, bądź ważniejszych stanowisk, którzy wprowadzają własną politykę organizacji, mimo tego, że poprzednio kierunek przedsiębiorstwa szedł w inną stronę. Psychologia odgrywa ważną rolę, przy planowaniu i podejmowaniu decyzji. Przykładem, który mogę podać jako dowód, potwierdzający moje słowa, jest istota psychologii w drużynach sportowych. Drużyna sportowa jest zarazem przykładem małej społeczności, gdzie każdy zna każdego i chęć zaakceptowania zmian, bądź podjęcia zmian, leży w obowiązku psychologa. To właśnie ta dziedzina nauki uświadamia nam, że zmiany, które zostaną wprowadzone, mogą polepszyć wyniki, a w przedsiębiorstwie obroty. Dzięki temu jesteśmy to przyjąć, bez żadnego zgrzytu. Uzyskanie wyżej wymienionych efektów było możliwe poprzez wprowadzenie zmian w organizacji i to często radykalnych. Dlatego najważniejszym elementem dla prawidłowego funkcjonowania systemu jest strategiczne zaangażowanie się naczelnego kierownictwa w ciągłe doskonalenie działań organizacji oraz świadczonych dóbr lub usług. W zależności od określonej polityki i celów strategicznych system umożliwia realizację działań udoskonalających, efektem czego są widoczne zmiany zauważane przez pracowników firmy.

3. Podsumowanie i zakończenie.

        Sformułowana cecha przedsiębiorczości, nigdy do końca nie zostanie zbadana. Ludzie są zmienni, podobnie jak rynek. Nikt nie jest przewidzieć perfekcyjnie przyszłości, dlatego też jedną z ważniejszych rzeczy jest przygotowanie się na zmiany oraz wprowadzać je jak najczęściej. W dobie szybko rozwijającej się konkurencyjności należy podkreślić, że to jakość stała się jednym z najważniejszych czynników oddziaływających i kształtujących funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Oceniając siłę oddziaływania przedsiębiorstwa, coraz częściej skłaniają się lub są zmuszane do zastosowania systemów zarządzania jakością. Każdy przedsiębiorca analizuje wszystkie argumenty przemawiające „za i przeciw” wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Z przeprowadzonych badań wynika, iż do przedsiębiorców bardziej przemówiły argumenty „za”, czego efektem jest wdrożony odpowiedni system zarządzania jakością. U większości przedsiębiorców wdrożenie systemu wprowadziło pozytywne zmiany przyczyniające się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności, między innymi poprzez poprawę: jakości oferowanych produktów bądź usług. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i egzemplifikacja potwierdzają przyjętą hipotezę badawczą o przydatności zaproponowanej metody do oceny jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Niewątpliwie metoda oceny jakości zarządzania przedsiębiorstwem może spełniać funkcję diagnostyczną. Chodzi tu z jednej strony o wskazanie nieprawidłowości w systemie zarządzania, z drugiej zaś — o wytyczenie kierunków jego rozwoju. Wykrycie i ustalenie nieprawidłowości w systemie zarządzania jest jedynie etapem warunkującym i ukierunkowującym dalsze postępowanie badawcze. Celem ostatecznym jest bowiem poszukiwanie sposobów efektywniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Konstytuują się tu nowe obszary i zadania badawcze, w szczególności tematem dalszych rozważań mogą być zagadnienia związane z określaniem warunków, sposobów i czasu eliminacji nieprawidłowości lub rozszerzania oraz utrwalania racjonalnych działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Obrazek: mDsY0MH.png]
Odpowiedz
#2
Jutro zrecenzuję i ocenię pracę. Już teraz zapraszam do dyskusji.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#3
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FexmkNWh.png]
 
Wolnograd, 10 marca 2018 r.
 
prof. zw. dr net. Paweł Karol Medyceusz Zep
Wydział Prawa i Humanistyczno-Społeczny 
Uniwersytet Bialeński
 
Recenzja rozprawy doktorskiej mgra net. Richarda Zimmermanna pt. "Ocena jakości zarządzania przedsiębiorstwem"
 
Praca nie do końca odpowiada zagadnieniu postawionemu w tytule. Autor nie wyjaśnia na czym dokładnie polega ocena jakości zarządzania przedsiębiorstwem i w jaki sposób można jej dokonać. Rozprawa napisania jest nieco chaotycznie, poszczególne wątki mieszają się, a czytającemu trudno odnaleźć tok myślenia autora. Pracę bardzo trudno się czyta. Rozwinięcie jest nieproporcjonalnie krótkie w stosunku do wstępu i zakończenia. Tyle o wadach.

Niewątpliwą zaletą jest natomiast podjęcie się opisania dość oryginalnego tematu, którym nikt jeszcze nie zajmował się w Republice Bialeńskiej, a być może i w innych mikropaństwach. Jako plus trzeba zaliczyć skorzystanie z literatury przedmiotu z zakresu zarządzania.

Uważam, że praca minimalnie spełnia wymagania naszego systemu prawnego jako podstawa do nadania stopnia naukowego doktora netowego. Wolałbym jednak, aby pozostali pracownicy naukowi oraz słuchacze obrony wypowiedzieli się na ten temat.
 
[Obrazek: 2wCEE.png]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#4
Jak to odnieść do gospodarki bialeńskiej?
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#5
Bardzo proszę Doktoranta o udziele odpowiedzi profesorowi Faradobusowi.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#6
Temat dotyczy przedsiębiorstw, nie gospodarki państwa, natomiast jest kilka podobieństw. Ludzie odpowiedzialni za gospodarkę, zmieniają się, powstaje wtedy problem zmiany polityki gospodarczej. Dość często jednostki odpowiedzialne za pewne rzeczy, nie rozumieją problematyki, bądź szansy na zwiększenie wydajności różnorakich źródeł pieniądza. W pracy zostało napisane, że psychologia odgrywa ważną rolę. Tak samo dzieje się na większą skalę. Ciężko odnieść organizację przedsiębiorstwem do problematyki gospodarki. Temat jest rozległy i różnorodny w obu przypadkach. Natomiast musimy wiedzieć, że zmiana ludzi na różnych szczeblach organizacji, jest często potrzebna, a wręcz niemożliwa do uniknięcia. W rozwiniętych firmach, przy sprzyjającej stopie bezrobocia, zmiana pracowników jest rzeczą codzienną, można by to porównać do sortowania umiejętności i cech, aż znajdzie się te najlepsze. W skali państw problem jest taki, że nie codziennie zmienia się osoby funkcyjne. tzn. ministrowie itp. W grę polityczną wchodzi korupcja, w przedsiębiorstwach także istnieje, natomiast częstszy jest np. mobbing. Wyeliminowanie wszelkich poglądów, interpretacji i założeń prywatnych pozwoliłoby na realizację planu organizacji.
[Obrazek: mDsY0MH.png]
Odpowiedz
#7
W mojej opinii należy brać pod uwagę to, że w mikronacyjnych przedsiębiorstwach rzadko kiedy zatrudniani są jacyś pracownicy poza samym właścicielem/zarządcą.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#8
Czy są jeszcze jakieś pytania do doktoranta?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#9
Jeśli nikt nie zada pytań, doktorat nadam razem ze stopniem mgra Konrada.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#10
(11.03.2018, 15:01:57)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Jeśli nikt nie zada pytań, doktorat nadam razem ze stopniem mgra Konrada.
A nie na odwrót?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#11
Nieno, dobrze jest. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#12
Myślę, że możesz już to zrobić.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości