Traktat o utworzeniu Paktu Gellońskiego
#1
[official2]
[Obrazek: sarmacja_herb_duzy.png]     [Obrazek: bialenia-ikona.png]
TRAKTAT O UTWORZENIU PAKTU GELLOŃSKIEGO
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Antoni Kacper Burbon-Conti, Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu Republiki Bialeńskiej

oraz

Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

zawierają w dobrej wierze traktat następującej treści:

W połowie drugiej dekady XXI wieku świat polskich mikronacji nie jest bezpiecznym miejscem: ani dla mocarstw, ani dla państw młodych i prężnych. Agresywny militaryzm powodowany pragnieniem kolejnych pikseli na mapie — tym, a także innym zagrożeniom należy przeciwstawiać się solidarnie oraz orężnie. 

Dlatego Księstwo Sarmacji i Republika Bialeńska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, pragnąc zdecydowanie bronić racji stanu, granic i suwerenności, dążąc do wymiany doświadczeń i kadr, a ponadto uznając wspólny rdzeń kulturowy i przywiązanie do tych samych wartości, zawiązują niniejszy Pakt Obronny.

Artykuł 1.

1. Sygnatariusze rozpoznają się wzajemnie jako suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.

2. Sygnatariusze wyrzekają się wszelkiej przemocy we wzajemnych stosunkach i deklarują, że będą wszelkimi dostępnymi środkami dążyć do zachowania pokoju oraz zgody pomiędzy oboma państwami.

3. Sygnatariusze zobowiązują się pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami, szczególnie poprzez organizację wspólnych ćwiczeń i manewrów wojskowych, wymianę kadr i doświadczeń z zakresu wojskowości oraz powołanie Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej.

Artykuł 2.

1. Sygnatariusze zobowiązują się do bezzwłocznego udzielenia wszelkiej pomocy i poparcia każdemu Sygnatariuszy, który znajdzie się w stanie działań wojennych.

2. Napaść na dowolnego z Sygnatariuszy będzie traktowana przez pozostałych jako napaść na wszystkich Sygnatariuszy.

Artykuł 3.

1. Celem efektywnego wypełniania zobowiązań, Sygnatariusze powołują Kwaterę Główną Paktu Obronnego oraz Sojuszniczy Dywizjon Marynarki Wojennej.

2. Kwatera Główna koordynuje działania sił zbrojnych Sygnatariuszy. Sygnatariusze mogę przekazać Kwaterze Głównej dowodzenie nad poszczególnymi lub wszystkimi oddziałami swoich sił zbrojnych.

3. Sojuszniczy Dywizjon Marynarki Wojennej służy koordynacji procedur i procesów zachodzących w sojuszniczych siłach zbrojnych, wymianie doświadczeń i kadr.

4. W skład Kwatery Głównej i Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej wchodzą wojskowi wyznaczeni przez Sygnatariuszy.

5. Szefem Kwatery Głównej, oraz Dowódcą Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej, są kolejno przez dwa miesiące przedstawiciele każdego z Sygnatariuszy.

6. Siedzibą Kwatery Głównej jest Królewskie Miasto Nikolaopol.

7. Bazą macierzystą i siedzibą administracji Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej jest Port Arthurberg.

Artykuł 4.

1. Celem prowadzenia wspólnej polityki obronnej, Sygnatariusze powołują Radę Paktu Obronnego.

2. Rada określa wspólne stanowisko Sygnatariuszy w sprawach, które mogą mieć wpływ na wypełnianie zobowiązań niniejszego Paktu.

3. W skład Rady wchodzą głowy państw Sygnatariuszy oraz po jednej wskazanej przez nie osobie.

4. Przewodniczącym Rady jest kolejno przez dwa miesiące przedstawiciel każdego Sygnatariuszy.

5. Rada obraduje na zmianę w Królewskim Mieście Nikolaopol i w Port Arthurberg.

Artykuł 5.

1. Sygnatariusze powstrzymają się od zawierania z państwami trzecimi umów zawierających zobowiązania mogące wpłynąć na wypełnianie postanowień niniejszego Paktu.

2. Sygnatariusze mogą wyrazić zgodę na dołączenie państw trzecich do ratyfikacji niniejszego Paktu.

Artykuł 6.

Traktat wchodzi w życie tydzień po ratyfikowaniu go przez Sygnatariuszy.

Za Republikę Bialeńską 
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti

Za Księstwo Sarmacji
(—) Robert Fryderyk

[/official2]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości