Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia podatku dziennego
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA PODATKU DZIENNEGO
z dnia 19 marca 2018 r.
 
Na podstawie art. 4, ust. 3 Kodeksu Gospodarczego
 
Artykuł 1.
 
Ustala się podatek dzienny - pobierany codziennie od każdego mieszkańca Republiki Bialeńskiej.
 
Artykuł 2.
 
Podatek dzienny jest podatkiem bezpośrednim progresywnym.

Artykuł 3.

1. Stawka podatku wynosi, dla posiadanych środków na koncie
a) do 1500 BLN, w wysokości 30 BLN;
b) powyżej 1500 BLN, w wysokości 30 BLN + 0,5% środków zgromadzonych na koncie w momencie pobrania podatku.

2. Podatek jest pobierany od osób fizycznych zamieszkujących Republikę Bialeńską.

3. Podatek jest pobierany automatycznie przez system informatyczny z konta bankowego. 

4. Kwota wolna od podatku wynosi 500 BLN. 

Artykuł 4.

1. Podatek jest pobierany każdego dnia między godziną 00:01 a 1:00.

2. Środki zgromadzone poprzez pobór podatku są gromadzone na oddzielnym koncie bankowym Skarbu Państwa.

3. Otwiera się konto państwowe pod nazwą "Skarb Państwa - podatek dzienny" na potrzeby niniejszego rozporządzenia. Osobą odpowiedzialną za to konto jest Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

Artykuł 5.
 
1. Środki zgromadzone na koncie bankowym, o którym mowa w art. 4, ust. 3 są wypłacane co 2 tygodnie przez Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego.

2. Środki zgromadzone przez okres wynagrodzeniowy na koncie bankowym są dzielone wg następujących kryteriów:
a) 30% środków trafia na konto Skarbu Państwa;
b) 30% środków trafia na konta przedsiębiorstw produkujących żywność;
c) 20% środków trafia na konta przedsiębiorstw energetycznych, wodnych i innych zajmujących się utrzymaniem miejsca zamieszkania;
d) 12% środków trafia na konta przedsiębiorstw transportowych;
e) 5% środków trafia na konta bankowe przedsiębiorstw zbrojeniowych;
f) 3% środków trafia na konto Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

3. Środki dla Skarbu Państwa są bezpośrednio przelewane na konto bankowe Skarbu Państwa;

4. Środki dla przedsiębiorstw: produkujących żywność; energetycznych, wodnych i innych zajmujących się otrzymaniem miejsca zamieszkania; transportowych; zbrojeniowych są dzielone stosunkowo do ilości etatów zatrudnionych pracowników wg przelicznika zawartego w ust. 5 niniejszego artykułu.

5. a) Ilość środków przeznaczonych na daną grupę przedsiębiorstw oblicza się ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
b) W literze a niniejszego ustępu jest zawarty iloraz ilości etatów w danym przedsiębiorstwie i ilości etatów we wszystkich przedsiębiorstwach danej grupy pomnożony (iloczyn) przez daną ilość środków przeznaczonych na daną grupę przedsiębiorstw.

6. Środki dla Bialeńskiej Agencji Kosmicznej są bezpośrednio przelewane na konto bankowe Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

7. Ilekroć dana grupa przedsiębiorstw nie zatrudnia żadnego pracownika, środki przeznaczone na tę grupę są przelewane na konto bankowe Skarbu Państwa.
 
Artykuł 6.
 
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie od 19 marca 2018 r.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzeni moc prawną traci Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia podatku dziennego z dnia 7 stycznia 2018 r.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego[/podpis]
Załącznik nr 1 napisał(a):           ilość etatów w danej firmie
 ------------------------------------------------------- * ilość środków przeznaczonych na daną grupę firm
ilość etatów we wszystkich firmach danej grupy  
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości