Uroczystość podpisania traktatu z Unią Trzech Narodów
#1
Jeszcze przed południem do Republiki Bialeńskiej przybył Prezydent Unii Trzech Narodów, Jego Ekscelencja Kaspar Waksman. Samolot wylądował na płycie wolnogradzkiego lotniska, a Prezydent już po kilku minutach mknął VIP-owską limuzyną przez ulice stolicy Republiki Bialeńskiej. Wizyta rozpoczęła się prywatną rozmową Prezydentów, następnie odbył się uroczysty obiad, w którym wzięli udział przybyli Goście oraz przedstawiciele bialeńskich władz. Następnie głowy państw udały się do do Gabinetu Prezydenta, gdzie omawiali kierunki przyszłej współpracy oraz podziwiali z okna Gabinetu widok na Wolnograd. Po wizycie w ogrodach otaczających Pałac Prezydencki, Prezydenci pojawili się w Kryształowej Sali - jednej z najpiękniejszych sal w Pałacu Prezydenckim jak i w Wolnogradzie, aby podpisać traktat uznaniowy - owoc prac dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami. Przemówienia zaplanowano na chwilę przed złożeniem podpisów pod traktatem.

Pierwszy zabrał głos Prezydent Republiki Bialeńskiej Antoni Kacper Burbon-Conti:


[official2]
Wasza Ekscelencjo Panie Prezydencie,
Szanowni Goście,
Drodzy Bialeńczycy!

Spotykamy się dzisiaj tutaj, ponieważ razem z Jego Ekscelencją Panem Prezydentem postanowiliśmy, iż najwyższa pora oficjalnie zawiązać stosunki pomiędzy Unią Trzech Narodów a Republiką Bialeńską. Dziękuję za przybycie przedstawicieli władz i wyrażenie chęci nawiązania współpracy. Normalizacja prawa była niezbędna, aby poszerzać zakres współpracy pomiędzy naszymi państwami, dlatego mam nadzieję, iż pozytywne stosunki między naszymi państwami będą rozwijać się jeszcze szybciej, zwiększając tym samym zakres naszej współpracy. Liczę na owocną współpracę oraz wymianę dyplomatów pomiędzy naszymi krajami.

Panie Prezydencie, zapraszam do zabrania głosu i przekazania kilku słów.[/official2]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
[official2]
Szanowny Prezydencie Bialenii,
Szanowni obywatele Bialenii,
Drodzy zebrani.

To zaszczyt stać na tym miejscu i przemawiać do was. Jestem mile zaskoczony tak pięknym przywitaniem. Tak jak wspomniał Jego Ekscelencja Pan Prezydent, również liczę na to, że traktat który zostanie dzisiaj podpisany, zacieśni relacje między Bialenią a Unią Trzech Narodów. Liczę na to z całego mojego serca.[/official2]
Kaspar Waksman
były I Prezydent Unii Trzech Narodów
Redaktor naczelny gazety "Tygodnik Unijny"
Prezes Partii „Odrodzona Prawica”
[Obrazek: podpis1.png]
#3
[official2]

[Obrazek: mini_oie_292066qCfX37lQ.png][Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Republiką Bialeńską a Unią Trzech Narodów
zawarty w dniu 28 kwietnia 2018 r. 
w Wolnogradzie

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Antoni Kacper Burbon-Conti,
Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej;

oraz

Jego Ekscelencja Kaspar Waksman,
Prezydent Unii Trzech Narodów,
w imieniu własnym i Unii Trzech Narodów;


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Artykuł 1.

1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2.

1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.

2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Unii Trzech Narodów oraz przedstawicielstwa Unii Trzech Narodów w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Artykuł 4.

1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.

2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Artykuł 5.

Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 6.

1. Ambasador może zrzec się immunitetu.

2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Artykuł 7.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Artykuł 8.

1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Artykuł 9.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Antoni Kacper Burbon-Conti

Prezydent Unii Trzech Narodów


[/official2]


[official2]
Mając na uwadze nadane mi prawa jako Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, składam niniejszy podpis pod traktatem, wierząc w owocną współpracę oraz przyjazne stosunki pomiędzy Unią Trzech Narodów a Republiką Bialeńską.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official2]

[Obrazek: z7131260IE,Pioro-prezydenta-nie-chcialo-...tu--Pi.jpg]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#4
[official2]Z woli narodu unijnego, jako ich pierwszy prezydent, składam swój podpis pod tym traktatem, licząc na owocną współpracę między naszymi państwami.

/-/Prezydent Unii Trzech Narodów
[Obrazek: ?url=www.republikamuratyki.4ra.pl%2Fuplo...odpis1.png]
[/official2]
Kaspar Waksman
były I Prezydent Unii Trzech Narodów
Redaktor naczelny gazety "Tygodnik Unijny"
Prezes Partii „Odrodzona Prawica”
[Obrazek: podpis1.png]
#5
[official2]Wasza Ekscelencjo Panie Prezydencie,

jeszcze raz dziękuję za przybycie do Bialenii oraz za udane rozmowy, których owocem jest podpisany przed chwilą traktat.[/official2]

Jako wyraz zadowolenia Prezydent Republiki Bialeńskiej zaraz po złożeniu podpisów zaprosił Jego Ekscelencję oraz pozostałych Gości na przyjęcie inauguracyjne przyjaźń obu państw.


[Obrazek: decoration-2697945_640.jpg]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
[official2]Ja również chciałbym podziękować za ciepłe przyjęcie mnie w Wolnogradzie. Chciałbym podziękować wszystkim bialeńczykom, którzy zainteresowali się dzisiejszym wydarzeniem oraz tym, którzy wsparli mnie w drodze do podpisania tego traktatu. Jeszcze raz dziękuję.[/official2]
Kaspar Waksman
były I Prezydent Unii Trzech Narodów
Redaktor naczelny gazety "Tygodnik Unijny"
Prezes Partii „Odrodzona Prawica”
[Obrazek: podpis1.png]
#7
Niech żyje Bialenia, niech żyje Unia Trzech Narodów!
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości