PU specjalnej o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej
#1
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!


Ponieważ poprzedni projekt ustawy upadł podczas głosowania nad całością projektu, przybywam jak najszybciej z nową wersją projektu ustawy specjalnej o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej. Zależy mi również na czasie, bowiem zgodnie z orzeczeniem Sądu, należy "naprawić" postanowienia wydane przeze mnie i mojego poprzednika dotyczące obywatelstw, a i w tym czasie nie chciałbym być zmuszony do przeciągnięcia nadania nowego obywatelstwa.

Zmiany w poniższym projekcie w stosunku do projektu przed naniesieniem poprawek:
  • Naniosłem poprawkę nr 1 dotyczącą art. 8, z uwagi, że została przyjęta przez Panów Posłów.
  • Naniosłem poprawkę nr 4 oraz 5 z uwagi, że zostały przyjęte przez Panów Posłów.

    Odrzuciłem poprawkę nr 2 dotyczącą regionu autonomicznego z uwagi, że usunięcie wyrazu autonomiczny doprawdzi do utraty sensu podawania wybranego regionu autonomicznego (Rzesza Bialeńska, Wyspy Przyjaźni) podczas składania wniosku o uzyskanie obywatelstwa, bowiem podanie dowolnego regionu nie będzie wskazywało na daną przynależność pod jeden z regionów autonomicznych, a jednocześnie nie chcę się rozdrabniać, aby każdy podawał swoje lenno (co by było całkowicie bez sensu).

    Odrzuciłem również poprawkę nr 3 dotyczącą obywatelstwa honorowego z uwagi, że nie jestem przychylny tej propozycji oraz poprawka nie została przyjęta przez Panów Posłów, zaś nie uważam, aby obywatelstwo honorowe było na tyle znaczące, aby przez nie spowalniać proceder uchwalenia ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej.

    Jeżeli zaś chodzi o poprawkę 6 dotyczącą jednej z możliwości pozbawienia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, nie nanosiłem własnej poprawki, ponieważ liczę na opracowanie poprawki przez Panów Posłów (prawdopodobnie będę przychylny poprawce Pana Marszałka, o której wspominał w krzykopudełku i która uzyskała aprobatę Pana Posła Castiglioni).

    Liczę na uzyskanie szybkiego kompromisu przez Panów Posłów, jednocześnie proszę zwrócić uwagę na obecną niepewną sytuację prawną obywatelstw.

[official]
USTAWA SPECJALNA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Z dnia XX 2018 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]


Artykuł 1.

Obywatelstwo jest to więź prawna między osobą fizyczną a Republiką Bialeńską.

Artykuł 2.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 3.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się poprzez:
1) Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,
2) Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 4.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Rozdział II
[Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie]

Artykuł 5.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Artykuł 6.

1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie specjalnej lub ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko na skutek prawomocnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości bądź w czasie trwania stanów nadzwyczajnych na zasadach określonych w przepisach odrębnej ustawy specjalnej.

Artykuł 7.

Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów,
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych,
c) Wolność prasy,
d) Wolność wyznania,
e) Wolność osobistą,
f) Równość wszystkich wobec prawa,
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji,
h) Prawo tajemnicy korespondencji,
i) Prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej,
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem,
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia,
l) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.
m) Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Artykuł 8.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.

Rozdział III
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 9.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) wybrany region autonomiczny, w którym zainteresowany planuje zamieszkać.
3) przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną,

Artykuł 10.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej. Poparcie wyrazić można słownie w odrębnym poście lub korzystając z opcji "Łapka" na poście zawierającym wniosek o obywatelstwo.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział IV
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 11.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić wskutek:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,
2) Długotrwałej nieobecności,
3) Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości,
4) Śmierci.

Artykuł 12.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 14 dni.

2. Po 14 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności może wynieść dodatkowo 30 dni od przewidzianego momentu odebrania obywatelstwa.

Artykuł 13.

1. W przypadku naruszenia przez obywatela normy artykułu 8 niniejszej ustawy, Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej może pozbawić go obywatelstwa.

2. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału V ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r.

Rozdział V
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 14.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 11, z wyjątkiem ust. 3. i 4. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 3 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 11 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 9 oraz nie stosuje się zasady określonej w ust. 2, art. 10.

Rozdział VI
[Ewidencja obywateli Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 15.

Ewidencję obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Artykuł 16.

Każda osoba w momencie uzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej uzyskuje niepowtarzalny (indywidualny) Numer Powszechnej Ewidencji nadawany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych i wpisywany do profilu na forum przez Krajową Radę Informatyczną.

Artykuł 17.

Numer Powszechnej Ewidencji jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:
a) litery są oznaczeniem regionu autonomicznego, w którym nadaje się pierwsze obywatelstwo. Oznaczenia te ustala minister właściwy ds. wewnętrznych na drodze rozporządzenia,
b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają datę otrzymania pierwszego obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w skróconej formie RR-MM-DD,
c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności otrzymanego obywatelstwa w historii Republiki Bialeńskiej.

Rozdział VII
[Postanowienia końcowe]


Artykuł 18.

Artykułowi 5. Ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r. nadaje się brzmienie:

[zmiana]Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych w II instancji oraz w innych sprawach na mocy przepisów szczególnych.[/zmiana]

Artykuł 19.

1. Ustawa wchodzi w życie od chwili jej ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą tracą:
1) Ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami,
2) Ustawa o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej z dnia 15 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami,
3) Ustawa o obowiązku meldunkowym z dnia 4 czerwca 2017 r. wraz z późniejszą zmianą.

3. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązuje się ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz KRI do uzupełnienia profilu na forum oraz zebrania danych nt. regionu autonomicznego, w którym dany obywatel zamieszkuje. Domyślnym regionem autonomicznym jest Rzesza Bialeńska.

[podpis]
[/podpis]
[/official]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#2
Otwieram debatę - 48 godzin. Myślę, że wystarczy.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#3
Poprawki (ubierzcie je ładnie w szatę graficzną):

Art. 6.
2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko na skutek prawomocnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości bądź w czasie trwania stanów nadzwyczajnych na zasadach określonych w przepisach odrębnej ustawy specjalnej.

Art. 11.
3) orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

Po art. 12 nowy artykuł (konieczność zmiany numeracji)
1. W przypadku naruszenia przez obywatela normy artykułu 8 niniejszej ustawy, Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej może pozbawić go obywatelstwa.
2. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału V ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r.

Na końcu artykuł zmieniający ustawę specjalną o sądownictwie, a dokładnie przepis art. 5.

Artykuł 5.
Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych w II instancji oraz w innych sprawach na mocy przepisów szczególnych.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#4
Deklaruję poparcie dla poprawki. Co do samego projektu - później się wypowiem. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Zgłoszone poprawki przez Pana Posła Castiglioni naniosłem na projekcie jako autopoprawki.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#6
Bardzo dziękuję.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#7
Właściwie to ja dziękuję, ponieważ skorzystałem z Twoich poprawek do projektu. Smile
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#8
Panowie Posłowie, powiedzcie, co Waszym zdaniem jest nieodpowiedniego w przyjęciu poprawki o obywatelstwie honorowym?
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#9
[video=youtube]youtube.com/watch?v=OO3FANjwKHY[/video]


Najbardziej zasłużonych obywateli można wyróżnić odznaczeniami czy folwarkami.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#10
Rozumiem, że że względu na obywatelstwo honorowe wynik głosowania będzie 2:2?
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#11
(30.04.2018, 19:03:01)Severino Castiglioni napisał(a): Najbardziej zasłużonych obywateli można wyróżnić odznaczeniami czy folwarkami.

No właśnie. A w obywatelstwie chodzi o to, aby odznaczać nieobywateli.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#12
(01.05.2018, 11:54:34)Tadeusz Krasnodębski napisał(a):
(30.04.2018, 19:03:01)Severino Castiglioni napisał(a): Najbardziej zasłużonych obywateli można wyróżnić odznaczeniami czy folwarkami.

No właśnie. A w obywatelstwie chodzi o to, aby odznaczać nieobywateli.

Są również odznaczenia przeznaczone dla zagranicznych gości, zawsze zresztą można dodać coś nowego, a kolejny upadek ustawy przez chęć uhonorowania kogoś to nie jest dobry pomysł.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#13
Dlatego chciałbym zaproponować kompromis, aby obywatelstwo honorowe dodać do ustawy o odznaczeniach. Czy takie rozwiązanie satysfakcjonuje Państwa Posłów?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#14
Niestety nie. Obywatelstwo to więź osoby fizycznej z państwem. Więź nie powinna być honorowa, a realna.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#15
Panie Marszałku bądź Wicemarszałku, czy możemy przechodzić do głosowania nad projektem? Debata ucichła, a nadal nie ma regulacji dotyczącej obywatelstw. Nie ma co czekać.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#16
Czas debaty minął, także nie widzę przeciwwskazań.

Rozpoczynam 48-godzinne głosowanie:

Za!

@"Tadeusz Krasnodębski" @"Severino Castiglioni" @"Frederick Hufflepuff"
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#17
ZA
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#18
WSTRZYMUJĘ SIĘ. Choć do ustawy jestem raczej przekonany, wciąż nie zgadzam się z brakiem konsensusu co do obywatelstwa honorowego.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#19
WSTRZYMUJĘ SIĘ
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#20
Zamykam głosowanie.

Jest to ustawa specjalna wymagająca większości kwalifikowanej, czyli co najmniej 3 głosów ZA projektem.

Oddano cztery głosy. 2 Za i 2 wstrzymujące się.

W związku z powyższym projekt odrzucono.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości