Projekt ustawy specjalnej o obywatelstwie RB
#1
[official]
USTAWA SPECJALNA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Z dnia XX 2018 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]


Artykuł 1.

Obywatelstwo jest to więź prawna między osobą fizyczną a Republiką Bialeńską.

Artykuł 2.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 3.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się poprzez:
1) Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,
2) Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 4.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Rozdział II
[Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie]

Artykuł 5.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Artykuł 6.

1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie specjalnej lub ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko na skutek prawomocnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości bądź w czasie trwania stanów nadzwyczajnych na zasadach określonych w przepisach odrębnej ustawy specjalnej.

Artykuł 7.

Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów,
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych,
c) Wolność prasy,
d) Wolność wyznania,
e) Wolność osobistą,
f) Równość wszystkich wobec prawa,
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji,
h) Prawo tajemnicy korespondencji,
i) Prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej,
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem,
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia,
l) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.
m) Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Artykuł 8.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.

Rozdział III
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 9.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) wybrany region autonomiczny, w którym zainteresowany planuje zamieszkać.
3) przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną,

Artykuł 10.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej. Poparcie wyrazić można słownie w odrębnym poście lub korzystając z opcji "Łapka" na poście zawierającym wniosek o obywatelstwo.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział IV
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 11.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić wskutek:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,
2) Długotrwałej nieobecności,
3) Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości,
4) Śmierci.

Artykuł 12.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 14 dni.

2. Po 14 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności może wynieść dodatkowo 30 dni od przewidzianego momentu odebrania obywatelstwa.

Artykuł 13.

1. W przypadku naruszenia przez obywatela normy artykułu 8 niniejszej ustawy, Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej może pozbawić go obywatelstwa.

2. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału V ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r.

Rozdział V
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 14.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 11, z wyjątkiem ust. 3. i 4. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 3 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 11 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 9 oraz nie stosuje się zasady określonej w ust. 2, art. 10.

Rozdział VI
[Ewidencja obywateli Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 15.

Ewidencję obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Artykuł 16.

Każda osoba w momencie uzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej uzyskuje niepowtarzalny (indywidualny) Numer Powszechnej Ewidencji nadawany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych i wpisywany do profilu na forum przez Krajową Radę Informatyczną.

Artykuł 17.

Numer Powszechnej Ewidencji jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:
a) litery są oznaczeniem regionu autonomicznego, w którym nadaje się pierwsze obywatelstwo. Oznaczenia te ustala minister właściwy ds. wewnętrznych na drodze rozporządzenia,
b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają datę otrzymania pierwszego obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w skróconej formie RR-MM-DD,
c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności otrzymanego obywatelstwa w historii Republiki Bialeńskiej.

Rozdział VII
[Postanowienia końcowe]


Artykuł 18.

Artykułowi 5. Ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r. nadaje się brzmienie:

[zmiana]Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych w II instancji oraz w innych sprawach na mocy przepisów szczególnych.[/zmiana]

Artykuł 19.

1. Ustawa wchodzi w życie od chwili jej ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą tracą:
1) Ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami,
2) Ustawa o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej z dnia 15 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami,
3) Ustawa o obowiązku meldunkowym z dnia 4 czerwca 2017 r. wraz z późniejszą zmianą.

3. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązuje się ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz KRI do uzupełnienia profilu na forum oraz zebrania danych nt. regionu autonomicznego, w którym dany obywatel zamieszkuje. Domyślnym regionem autonomicznym jest Rzesza Bialeńska.

[podpis]
[/podpis]
[/official]

Wysoka Izbo!

Brak ustawy o obywatelstwie jest bardzo szkodliwy dla naszego państwa. Dlatego przedkładam ponownie projekt autorstwa poprzedniego prezydenta licząc na jego uchwalenie w tym składzie Parlamentu. Potrzebna większość to dwa głosy. Proszę Pana Marszałka o rozpoczęcie krótkiej debaty.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#2
Przyjmuję i rozpoczynam debatę 48-godzinną.

Jednocześnie od razu się wypowiem. W mojej opinii przyjmowanie tak ważnej ustawy w tak okrojonym składzie parlamentarnym jest niebezpieczne i szkodliwe dla demokracji. Projekt upadł już dwa razy. Ostatnim razem byliśmy bliscy konsensusu, jednak kością niezgody okazało się obywatelstwo honorowe. W mojej opinii nie powinniśmy wykorzystywać w tak niecny sposób faktu, że jeden z posłów utracił mandat.

Rano, w tej poprzedniej rzeczywistości politycznej, chciałem zaproponować zgoła odmienne rozwiązanie. W mojej opinii skoro Parlament nie poradził sobie z wypracowaniem zadowalającego wszystkich projektu powinniśmy rozpisać referendum i zapytać wszystkich obywateli o zdanie na temat tej spornej kwestii.

Rozumiem pośpiech związany z leżącym u Prezydenta wnioskiem, jednak nie może on być powodem uchwalania prawa w sposób niedemokratyczny. Gotów byłbym jednak poprzeć na szybko ten projekt pod warunkiem, że proponowana ustawa miałaby ograniczony czas pozostawania w mocy (ustawa o charakterze tymczasowym). Nie zamierzam jednak brać udziału w, moim zdaniem, formie zamachu stanu.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#3
W takim wypadku wycofuję projekt skoro nie uzyska Twojego poparcia. Tylko gwoli przypomnienia. Od uchwalenia Konstytucji żadne nadanie, odebranie, przywrócenie obywatelstwa nie ma mocy prawnej.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#4
(06.05.2018, 18:57:01)Severino Castiglioni napisał(a): W takim wypadku wycofuję projekt skoro nie uzyska Twojego poparcia. Tylko gwoli przypomnienia. Od uchwalenia Konstytucji żadne nadanie, odebranie, przywrócenie obywatelstwa nie ma mocy prawnej.

Zatem mój głos nie ma tutaj znaczenia, ponieważ moje obywatelstwo nie ma mocy prawnej.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#5
Moje też nie. Funkcjonujemy na zasadzie fikcji prawnej, ale sam nie wiem jakiej.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#6
Panie Marszałku, Panowie Posłowie!

Sprawa nieważności czynności związanych z nadawaniem, przywracaniem czy utratami obywatelstw od momentu przyjęcia i rozpoczęcia obowiązywania nowej Konstytucji Republiki jest rzeczywiście niezwykle trudna. Jej rozwiązanie, co należy z całą stanowczością stwierdzić, powinno być obecnie priorytetem najwyższych władz, w tym naturalnie Parlamentu. Niestety, wszyscy zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że nasza sytuacja polityczna i swoisty pat społeczny uniemożliwiają podjęcie odpowiednio rozsądnych i skutecznych kroków zarówno w sensie prawnym, jak i organizacyjnym. Zapowiadam oddanie głosu "przeciw", ale decyzję argumentuję tylko względami, które wyłożyłem.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#7
Jak już wspomniałem, wycofuję projekt, dlatego go nawet nie głosujmy.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#8
Zgodnie z życzeniem wnioskodawcy projekt uznaję za odrzucony.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości