System wojenny
#1
Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną osobą, na temat jej systemu wojennego. Wspólnie dopracowaliśmy go i stworzyliśmy taki, w którym można by rozgrywać wojnę. Niestety doszliśmy po jakimś czasie do wniosku, że jest on zbyt skomplikowany i angażujący, dlatego uprościliśmy go i zautomatyzowaliśmy.

Wspólnie z Janem Lubomirskim-Dostojewskim stworzyliśmy system wojenny, który mam nadzieje, że pozwoli nam na rozstrzyganie konfliktów w przyszłości. Od razu wspominam, że w pewnym momencie zainspirowaliśmy się Kugarią, jednak różni on się od tego, którego używają w wojnie domowej. Poniżej przedstawiam regulamin, który może i jest długi, ale nie trzeba go szczegółowo czytać, przynajmniej do czasu ewentualnej wojny. Jeżeli ktoś nie chce przejrzeć całego, to sugeruje, by przeczytał pierwszą i drugą kategorię, by w ogóle zorientować się, jak on działa.


Mapa, zaopatrzenie i ruch:

Mapa jest podzielona na regiony o szerokości i długości (na oko) 10 kilometrów.
Jednostki mogą poruszać się na tej mapie o określoną ilość pól, którą określa mobilność.
Dana armia porusza się z prędkością jej najwolniejszej jednostki.
Reset mapy następuje co 12 godzin
Na mapie widnieje rzeźba terenu, która wywiera konkretne efekty na znajdujące się tam jednostki.
Co 24 godziny obliczana jest pogoda dla konkretnego rejonu (do ustalenia), którą oblicza się na podstawie losowania liczby z puli od 1 do 100, w której przypisane są konkretne pogody, według ich prawdopodobieństwa).
Przed rozpoczęciem wojny należy rozmieścić fabryki uzbrojenia.
W momencie, gdy nie ma żadnego połączenia między jakimiś oddziałami, a fabryką, ta zaczyna tracić zaopatrzenie. Tracą go 10% w bitwie z równą armią za każde przeliczenie. Jeżeli armię różnią się od siebie liczebnie, odpowiednio mnoży się to według tego, o ile jest większa armia wroga (jeżeli armia jest większa dwukrotnie, traci 20% itd.)
Zaopatrzenie można dostarczać również drogą morską i mostami powietrznymi.

Walka:
10. Do starcia dochodzi, gdy dwie jednostki spotykają się jednym polu dwie wrogie sobie armię.
11. Obrażenia oblicza się w ten sposób (odbywa się to co 12 godzin):
Ustala inicjatywę strony (pierwszeństwo ma atakująca strona, a jeżeli obie weszły jednocześnie, to ta z większą armią. W wypadku równych armii i równoczesnego dotarcia do regionu, inicjatywę ma agresor wojny)

Atak danego rodzaju jednostki mnożymy przez jej ilość i sumujemy z obrażeniami pozostałych rodzajów jednostek w armii. Następnie mnoży się to przez losowy procent ze stu (jeżeli wylosuje się 1% to obrażenia należy pomnożyć przez 51%, a gdy wylosuje 100%, to przez 150%, i tak dalej analogicznie)

Obronę drugiej strony mnoży się przez jej ilość, tak samo jak atak drugiej strony w poprzednim podpunkcie.

Odejmuje się otrzymaną obronę od otrzymanego ataku i wynik jest ostateczną ilością obrażeń.

Obrażenia rozdaje się według proporcji w wojsku (jeżeli armia ma 300 piechoty oraz 100 czołgów i otrzyma 100 obrażeń, to 75 z nich trafi do jednostek piechoty, a 25 do czołgów, i tak dalej analogicznie)

Następnie proces ten się powtarza w wypadku strony broniącej.

Jeżeli wynik odejmowania jest minusowy, to straty ponosi osoba atakująca, równe temu wynikowi (bez minusa).

12. Na statystyki wpływają różne modyfikatory, jak pogoda, czy ukształtowanie terenu i jakość okopów.
13. Jednostki mogą się wycofać z bitwy, jednak w tym przeliczeniu nie zadają obrażeń, a jedynie je przyjmują


Okopy:
14. Jednostki mogą się okopać, kosztem braku możliwości ruchu w tym przeliczeniu.
15. Na jakość okopów wpływa pogoda i ukształtowanie terenów.
16. Okopy wpływają na statystyki jednostek, które na nich się bronią (w wypadku równoczesnego dotarcia do pustego regionu z okopami wpływają one na autorską stronę. Jeżeli region jest okupowany już przez jakieś oddziały, to okopy mają wpływ jedynie na stronę stacjonujących wcześniej tam wojsk).


Obozy jenieckie, szpitale i ranni:
17. Umiejscowienie obozów jenieckich i szpitali zależy jedynie od narracji.
18. Po zakończeniu bitwy liczbę zmarłych mnoży się przez wylosowaną liczbę w przedziale od 0 do 50. Wynik to procent zmarłych, którzy okazali się rannymi.
19. Los rannych i jeńców zależy jedynie od woli narracyjnej ich właścicieli.
20. Żeby przetransportować rannych do obozów jenieckich, bądź szpitali muszą być eskortowani przez co najmniej 1 jednostkę (piechota 100 ludzi, maszyny 10).


Morale:
21. Po zakończonej zwycięskiej bitwie morale danej armii wzrastają o 10%.
22. Po zakończonej przegranej bitwie morale spadają o 20%
23. Podczas jednego przeliczenia podczas bitwy, w której wróg ma przewagę, morale spadają o 10%.
24. Podczas jednego przeliczenia podczas bitwy, w której nasza strona ma przewagę liczebną, morale wzrastają o 5%.
25. Podczas jednego przeliczenia bez walki morale wzrastają o 5%
26. Jeżeli morale spadną do 0%, jednostki kapitulują i zostają jeńcami wroga.


Ogólne:
27. Obie strony muszą respektować bezwzględnie regulamin ustalony na czas wojny.
28. Regulamin nie może się zmieniać w trakcie wojny, chyba że tak zadecydują obie strony.
29. Regulamin można dowolnie modyfikować o statystyki, jednak ogólny zarys systemu powinien pozostać bez zmian.
30. Przed rozpoczęciem wojny należy wybrać mistrza gry, który ma za zadanie być jak najbardziej neutralnym, zadecydować o statystykach konkretnych rodzajów jednostek (jeżeli na przykład jedne czołgi są lepsze od drugich), przesuwać jednostki w trakcie gry i rozwiązywać spory.
31. Atak i obronę obliczają sami uczestnicy bitwy, powinni oni jednak korzystać z publicznego miejsca do losowania liczb, by uniknąć kłamstw w tej kwestii.
32. Kwestie do produkowywania jednostek powinny określić same zwaśnione strony, a jeżeli nie dojdą do porozumienia, to produkcja nowych jest zabroniona.
33. Mistrz gry może sobie wybrać pomocników, którzy jednak również muszą być neutralni oraz wybrani za zgodą obu stron konfliktu.
Samoloty

-Operacje powietrzne dzielą się na dwa typy:
a)Lądowe
b)Morskie
-Operacje lądowe:
a)Naloty bombowe
b)Przechwycenie
c)Zrzut spadochronowy
d)Zrzut zapasów
-Operacje morskie:
a)Nalot bombowy
b)Nalot torpedowy
c)Przechwycenie

Szczegóły dot. Misji:

a)Nalot bombowy:
Wysyłanie bombowców, by zbombardowały wojska/fabryki/miasta wroga(wymagane przynajmniej 50 bombowców w przypadku fabryk i miast) - po pierwszym przeliczeniu wykonywania misji ma szansę 25% by zniszczyć fabrykę, lub zmienić region z miastem w region z ruinami. Po drugim 50%, po trzecim 75% i po czwartym zamienia je automatycznie. Jeżeli robi nalot bombowy na region z miastem i fabryką, to wykonuje 2 misje na raz dotyczące tych dwóch struktur, jeżeli miasto i wojsko, to również bombarduje oba cele na raz, i tak dalej analogicznie (czyli i atakuje wojsko i bombarduje miasto/fabrykę). Obronić się przed nalotem z jednostek naziemnych mogą tylko te, które wyraźnie mają zadeklarowaną taką zdolność. Wtedy wartość ich obrony przeciwlotniczej jest równa zarówno atakowi, jak i obronie w walce z samolotami. Zasady obliczania obrażeń i pierwszeństwa są takie same, jak w wypadku bitew lądowych, z tym, że samoloty zawsze mają pierwszeństwo.

b)Przechwycenie:
Wysłanie myśliwców, by przechwyciły bombowce/torpedowce/transportowce wroga - walka powietrzna, której przebieg jest opisany w następnym punkcie.

c)Zrzut spadochronowy:
Wysłanie transportowców, które mogą zrzucić niewielką ilość żołnierzy na prowincję - zrzuca piechotę, której ilość jest zależna od statystyki “transport” samolotu. Jeżeli wybrane zostało więcej, niż jeden region dla tej akcji, właściciel samolotów może wybrać miejsce zrzutu dla poszczególnych jednostek.

d)Most powietrzny:
Wysłanie zapasów do sojuszniczych jednostek-jeżeli misje tą wykonuje - Jeżeli liczba samolotów przypisanych do tej misji jest przynajmniej równa 1/100 ilości jednostek lądowych, to zaopatrzenie jest w pełni zapewnione i jego ilość nie spada. Jeżeli ta liczba jest mniejsza, procentowo zmniejsza się straty w zaopatrzeniu wprost proporcjonalnie do tego, ile posiadane samoloty wynoszą procent wymaganej liczby.

e)Nalot torpedowy:
Wysłanie samolotów, by atakowały wrogie okręty - Zasady takie same, jak w wypadku ataku na siły lądowe (za atak i obronę uznaje się obronę przeciwlotniczą).

Wysyłanie samolotów:
-Każda ze stron musi przedstawić stan floty powietrznej, razem z armią lądową.
-Flotę powietrzną należy podzielić na dywizjony, a następnie na skrzydła powietrzne.
-Każda strona może wysłać trzy misje powietrzne w przeciągu 6 tur(przeliczeń).
-Podczas wysyłania skrzydeł, dowódca musi uwzględnić jaki będzie to rodzaj misji.
-Pomiędzy misjami można swobodnie przerzucać samoloty.
-Jedna misja może obejmować maksymalnie 5 regionów, które muszą ze sobą sąsiadować.

Walka powietrzna:
-Do walki dochodzi, gdy dwie wrogie sobie siły powietrzne spotykają się na jednym regionie.
-W momencie starcia obie strony decydują, czy kontynuują wykonywanie celów misji, czy też nie.
-Jeżeli któraś ze stron zdecyduje się utrzymać cele misji, to wpierw ma miejsce walka powietrzna, potem wyliczanie skuteczności misji, a na końcu zaś bitwa lądowa (analogicznie z bitwami morskimi).
-Obrażenia i pierwszeństwo w obliczaniu obrażeń wylicza się w ten sam sposób, co w wypadku sił lądowych (za atak uznaje się walke w powietrzu, a za obronę zwrotność).
-Pierwszeństwo wykonywania celów misji oblicza się w ten sam sposób, co w wypadku sił lądowych.
-Po skończonej bitwie powietrznej/powietrzno-lądowej oblicza się zepsute maszyny, które w następnej turze nie mogą brać udziału w walce, jednak później wracają do sprawności. Warunkiem jest obecność lotniska/lotniskowca w odległości 500 km od miejsca bitwy (na mapkach powinna być skala).
-Obrażenia rozdziela się w ten sam sposób, co w przypadku bitew lądowych.


OkrętyOgólne:
-Zasady poruszania się okrętów są takie same, jak w przypadku sił lądowych. (mogą pływać tylko po wodzie, jakby ktoś się nie domyślił).
-Okręty z racji na małą ilość posiadają punkty wytrzymałości, po których spadku do zera jednostka zostaje zatopiona.
-Okręty w przeciwieństwie do sił lądowych mogą nawiązywać walkę na odległość nawet kilku regionów (zasięg podany w statystykach)
-Im bardziej zniszczone są okręty, tym mniej zadają obrażeń (za każde stracone 2% wytrzymałości odejmuje się 1% od ataku. Obrażenia jednak nie mogą spaść poniżej 25%)
-Statek może wrócić do stoczni i zostać tam naprawiony, jednak zajmuje to jedną ture. Po tym czasie jest jednak z powrotem w pełni sprawny. (stocznie są traktowane jak fabryki, czyli mogą zostać zniszczone przez lotnictwo)
-Okręty mogą również strzelać do jednostek lądowych, jednak ich zasięg spada o połowę. Więc jeżeli okręty mają strzelać do jednostek lądowych, to odległość pomiędzy nimi musi wynosić połowę zasięgu okrętu.

Akcje:
Konwój - Statki transportowe mogą utworzyć morskie linie zaopatrzenia. W przeciwieństwie do mostu powietrznego nie potrzebna jest minimalna ilość, by zapewniały zaopatrzenie w pełni. Statki zapewniają je, nawet jeżeli kursuje tylko jeden. Żeby przypisać transportowce do przewozu zaopatrzenia, trzeba wyznaczyć każdemu z nich linie maksymalnie 15 regionów i ułożyć z nich szlak. Jeżeli linia od regionu, który ma dostęp do zaopatrzenia będzie nieprzerwanie przebiegać do regionu w innym miejscu i sojusznicze jednostki będą miały z nim połączenie, będą otrzymywać dostawy i ilość zaopatrzenia dla nich nie będzie spadać. Jeżeli szlak zostanie przerwany, zaopatrzenie natychmiast się kończy.

Patrol konwoju - Okręty bojowe mogą zostać przypisane do jakiegoś odcinka szlaku morskiego i będą atakować automatycznie każdy wrogi okręt, który znajdzie się w ich zasięgu (okręty podwodne są w zasięgu dopiero po odkryciu).

Desant - Na okręty można załadować jednostki lądowe, a możliwość i ich dozwoloną ilość na pokładzie określa statystyka “transport”. Jeżeli jednostka zostanie zniszczona, cała jej załoga również umiera (lub też zostaje uratowana, ale to zależy już od narracji). Jednostki lądowe w momencie wyładowania mają -50% do ataku i obrony.

Okręty podwodne:
-Okręty podwodne są niewidoczne na mapach (oczywiście dla wrogów) dopóki nie wystrzelą, lub znajdą się w odpowiedniej odległości.
-Okręty podwodne nie mogą strzelać do jednostek lądowych
-Szanse na zauważenie okrętu podwodnego oblicza się w ten sposób: Gdy okręt jest w odległości większej, niż 4 jest niezauważalny. Gdy znajduje się w odległości 4 regionów od okrętów, jest 25% szans na zauważanie go. W odległości trzech jest to 50%, w dwóch już 75%, a w odległości jednego regionu jest automatycznie ujawniany.

Tereny i bonusy z nimi związane:
Opisy terenów:
Zmienne dla obrony/ Zmienne dla ataku/ zmienne dla mobilności
-Wzgórza
+/0/- dla jednostek piechoty
+/-/- dla jednostek pancernych
+/-/-dla jednostek zmotoryzowanych
-Góry
++/-/-- dla jednostek piechoty
+/--/- dla jednostek pancernych
+/-/- dla jednostek zmotoryzowanych
-Doliny
0/-/0 dla jednostek piechoty
0/++/++ dla jednostek pancernych
0/+/+ dla jednostek zmotoryzowanych
-Rzeki
++/--/-- dla jednostek piechoty
+/--/- dla jednostek pancernych
+/--/-- dla jednostek zmotoryzowanych
-Lasy
++/+/- dla jednostek piechoty
+/+/- dla jednostek pancernych
+/0/-- dla jednostek zmotoryzowanych
-Bagna
++/-/-- dla jednostek piechoty
+/--/- dla jednostek pancernych
++/-/- dla jednostek zmotoryzowanych
-Miasto
++/-/- dla jednostek piechoty
+/--/-- dla jednostek pancernych
+/-/- dla jednostek zmotoryzowanych
-Wieś
+/-/0 dla jednostek piechoty
0/-/- dla jednostek pancernych
+/0/0 dla jednostek zmotoryzowanych

Każdy + i - oznacza wzrost statystyki o 5%, minus spadek o 5%, a 0, oznacza, że pozostaje bez zmian.

Pogoda:
Statystyka morali i walk zmienia się za każdym, gdy przeliczana jest pogoda (co 24 godziny)
-Dla ułatwienia obliczania pogody, należy podzielić mapę na jakieś rejony, dla których losowana będzie pogoda na całej ich powierzchni. Muszą być zaznaczone według zróżnicowania pogody. Kwestia ta jest zadaniem mistrza gry, lub samych użytkowników, o ile obydwie strony się zgadzają.
Typy pogody:
-Czyste niebo
-Deszcz
-Ulewa
-Sztorm
-Huragan
-Upał
-Mróz
-Zamieć śnieżna
-Lekkie zachmurzenie
-Mocne zachmurzenie
-Grad
-Mocny wiatr

Pogoda na lądzie:
-Czyste niebo:
Brak zmiennych dla jednostek naziemnych
-Deszcz:
Jakość okopów spada o 15%
Morale jednostek naziemnych spadają o 3%
-Ulewa:
Jakość okopów spada o 30%
Morale jednostek spadają o 5%
-Lekkie zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Mocne zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Mocny wiatr:
Brak zmiennych
-Grad:
Morale spadają o 12%
-Upał:
Morale spadają o 8%
-Mróz:
Morale spadają o 10%
Jednostki naziemne szybciej zużywają zaopatrzenie o 5%
Huragan:
Brak zmian
-Zamieć śnieżna:
Morale jednostek spadają o 15%
Jednostki naziemne szybciej zużywają zaopatrzenie o 10%
-Sztorm:
Brak zmian
Pogoda w przestworzach:
-Czyste niebo:
Brak zmian
-Deszcz:
Minus 10% skuteczności podczas ataku na cele naziemne
Minus 15% skuteczności podczas walk powietrznych
-Ulewa:
Minus 20% skuteczności podczas ataku na cele naziemne
Minus 25% skuteczności podczas walk powietrznych
-Lekkie zachmurzenie:
Minus 5% podczas ataku na cele naziemne
Minus 10% podczas walk powietrznych
-Mocne zachmurzenie
Minus 8% podczas ataku na cele naziemne
Minus 10% podczas walk powietrznych
-Silny wiatr:
Minus 12% podczas ataku na cele naziemne
Minus 15% podczas walk powietrznych
-Grad:
Minus 5% podczas ataku na cele naziemne
Minus 5% podczas walk powietrznych
-Upał:
Brak zmiennych
-Mróz:
Brak zmiennych
-Huragan:
Minus 30% podczas ataku na cele naziemne
Minus 40% podczas walk powietrznych
-Sztorm:
Minus 25% podczas ataku na cele morskie
Minus 35% podczas walk powietrznych
-Zamieć śnieżna:
Minus 40% podczas ataku na cele naziemne
Minus 50% podczas walk powietrznych

Pogoda na wodach:

-Czyste niebo:
Brak zmian
-Deszcz:
Minus 15% do skuteczności walki
-Ulewa:
Minus 20% do skuteczności walki
-Huragan:
Minus 5% do skuteczności walki
-Sztorm:
Minus 35% do skuteczności walki
Minus 20% szans do wykrycia okrętów podwodnych
-Lekkie zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Mocne zachmurzenie:
Brak zmiennych
-Upał:
Brak zmiennych
Silny wiatr:
Brak zmiennych
Grad:
Brak zmiennych
-Mróz:
Brak zmiennych
-Zamieć śnieżna:
Brak zmiennych
Odpowiedz
#2
Liczby, statystyki, pseudolosowość... Najważniejsze są dwie sprawy:

1. Z jakimi siłami strony przystępują do wojny.
2. Jak określić, że czas zakończyć wojnę? Przy pełnym wykrwawieniu się armii? (no może ciut wcześniej) Ja widzę tu tylko opcję bezwarunkowej kapitulacji.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#3
To nie jest gra, do której wklejasz jednostki, mapy Pollinu i rozgrywasz jakieś mecze. Ma ona jedynie symulować bitwy, a moment podpisania pokoju zależy tylko i wyłącznie od walczących stron. Poza wojną w tym systemie działoby się bardzo wiele poza nią. Do wojny przystępują z takimi siłami, jakie wcześniej zgromadziły drogą narracji, czy inną.

Co do liczb, statystyk i pseudolosowości, to chcieliśmy, by zaimportować jak najwięcej elementów, które wpływałyby w realnym świecie. Czyli chcieliśmy, by bitwy były jak najbardziej realistyczne i wymagające myślenia.
Odpowiedz
#4
Nie ma możliwości wprowadzenia systemu bez elementu losowego.
Odpowiedz
#5
Tak tylko jeszcze wspomnę oczywistą rzecz, że będzie on jeszcze pewnie modyfikowany. Na przykład już teraz widzę, że trzeba zmniejszyć szansę na obronę.
Odpowiedz
#6
Widzę, że niezbyt dużo osób się wypowiada w tym wątku, więc zamieszczam streszczenie, bo podejrzewam, iż powodem jest długość regulaminu.

System ten przypomina mi bardzo funkcjonujący w Europie Universalis (może tylko mi). Wojna dzieli się na tury, czyli przeliczenia ruchów, ataków itd. odbywających się co 12 godzin. Walka zarówno sił lądowych, jak i okrętów opiera się na obliczaniu co 12 godzin strat dla obydwóch stron na podstawie statystyk i modyfikatorów. Walki powietrzne opierają się mniej więcej na podobnej zasadzie, ale przy okazji mogą wykonywać różne operacje. Modyfikatorami jest pogoda i teren (przynajmniej z tego co pamiętam). Cała mapa jest podzielona na dość małe pola i po nich poruszają się jednostki.
Odpowiedz
#7
Jak dla mnie jest to zbyt skomplikowane i nie odzwierciedla realiów mikronacji. Bardziej pasowało by to do jakiejś gry symulującej walke.
W mikronacjach wszystko musi być proste i jasne, żeby tacy obywatele jak ja mogli zrozumieć i bez trudność wziąć w tym udział.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#8
Właśnie do tego jest wojsko. Szary obywatel nie musi rozumieć, od tego są wojskowi.
Odpowiedz
#9
System wojenny ma odzwierciedlać realia mikronacyjne, ale jakie one w zasadzie są? Nikt tu nie prowadzi wojen w zasadzie więc nie możecie nam powiedzieć, że mamy dostosowywać ten system pod coś. To nie jest skomplikowane, bo większość tego tekstu jest uściśleniami. Postanowiłem, że albo regulamin będzie dopięty na ostatni guzik, albo lepiej w ogóle nie publikować tego, bo każdy i tak go przeinaczy jak będzie chciał. Musiałem dopisać sporo rzeczy tylko po to, by nie zostawiać furtki ewentualnym śmieszkom, którzy potem by to próbowali wykorzystywać w trakcie wojny. Zauważcie, że praktycznie 1/3 całości zajmuje lista terenów i pogody, która nie jest potrzebna, by pojąć sens całości. Dostaliście streszczenie, także ogólny zarys można poznać w dwie minuty i nie jest on skomplikowany. Tak na prawdę jeżeli komuś szkoda czasu, to nie musi większości punktów czytać.
Odpowiedz
#10
Obawiam się jednak, że największym problemem nie jest działanie systemu w ten czy inny sposób, a znalezienie stron sporu, które by go zaakceptowały.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#11
Jeżeli obie strony nie chcą się w jakikolwiek sposób pogodzić dla rzetelnie przeprowadzonej wojny, to i bez tego systemu do takowej nie dojdzie. Będzie sytuacja taka, jak teraz w Umelu. My twierdzimy, że Umel został zajęty ze wszystkich stron przez nasze jednostki, a Umel twierdzi, że w tej chwili podbija Muratykę przy pomocy 10 tysięcy żołnierzy.
Odpowiedz
#12
W przypadku Umelu, to olałby on ten system.
Marszałek Parlamentu UTN
Zarządca Kościoła Antywirtualnego
[Obrazek: signaturen.png]
Odpowiedz
#13
Także mówię: System ten jest dla ogarniętych krajów, które potrafią się dogadać z wrogiem przez te 15 minut.
Odpowiedz
#14
Jeszcze jest różnica sił jednostek, albo mikronacje w różnych epokach
Husaria vs ak47?
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#15
A po co prowadzić wojnę, jeżeli przeciwnik jest w innej epoce?
Odpowiedz
#16
Przy takim stopniu złożoności obsługa tego systemu będzie bardzo uciążliwa. Chyba że planujecie Panowie jakieś zautomatyzowane działania.
Odpowiedz
#17
Nie myśleliśmy jeszcze o tym.
Odpowiedz
#18
Automatyzacja tego systemu byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. Musialby się tylko znaleźć ktoś, kto podjałby się tego zadania...
Kaspar Waksman
były I Prezydent Unii Trzech Narodów
Redaktor naczelny gazety "Tygodnik Unijny"
Prezes Partii „Odrodzona Prawica”
[Obrazek: podpis1.png]
Odpowiedz
#19
Sam skrypt liczący zwycięzcę ma poziom skomplikowania kalkulatora także to mniejszy problem. Większym w moim odczuciu nadal jest to, że trudno pogodzić tym skryptem zwaśnione strony.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
#20
Jeżeli nie mieliby lepszego sposobu, to raczej by przystali.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości