Rozporządzenie Prezydenta RB ws. organizacji i kompetencji administracji rządowej
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ORGANIZACJI I KOMPETENCJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dnia 15 maja 2018 roku

Rozdział I
[Przepisy wstępne]

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu organizację administracji rządowej oraz określenie kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2.

W skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej wchodzą:
a) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
b) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
d) Minister Oświecenia;
e) Minister Sprawiedliwości;
f) Minister Spraw Zagranicznych.

Artykuł 3.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Poszczególni Ministrowie przewodniczą odpowiadającym im Ministerstwom.

Rozdział II
[Kompetencje i zakres obowiązków członków Gabinetu]

Artykuł 4.

1. Do kompetencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem prerogatyw i uprawnień wynikających z przepisów prawa, należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju;
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami;
c) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej;
d) szeroko pojęte realizowanie polityki zagranicznej;
e) przewodnictwo nad Radą Dyplomatyczną.

2. W sprawowaniu obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

1. Do kompetencji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej należy:
a) reprezentowanie interesów Bialenii na zewnątrz,
b) utrzymywanie gotowości bojowej Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej,
c) rozwój zdolności militarnych Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej,
d) obrona terytorialna Republiki Bialeńskiej;
e) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;
f) kierowanie działaniami zbrojnymi;
g) nawiązywanie współpracy w ramach sojuszu wojskowego z innymi państwami;
h) rozpatrywanie wniosków, podań, próśb i petycji skierowanych do Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz wydawanie w związku z nimi wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych na prośbę Prezydenta;
i) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej. Kancelaria nie jest tworzona, jeśli Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni dodatkowo funkcję Ministra.

3. Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-i w ust. 1. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeśli Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni dodatkowo funkcję Ministra.

Artykuł 6.

1. Do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy:

a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń;
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;
d) współpraca z Ministerstwem Oświecenia w sprawie regionów oraz wydarzeń kulturowych;
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych;
f) prowadzenie i kontrola gospodarki Republiki Bialeńskiej;
g) rozwój informatyczny systemów gospodarki;
h) współpraca z Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
i) reprezentowanie administracji rządowej przed Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
j) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
k) polityka zdrowotna na terenie Republiki Bialeńskiej;
m) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wspiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Artykuł 7.

1. Do kompetencji Ministra Oświecenia należy:
a) dbanie o aktywność w regionach samorządowych Republiki Bialeńskiej, w szczególności w Rzeszy Bialeńskiej oraz na Wyspach Przyjaźni;
b) organizacja wydarzeń i konkursów dla społeczności regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
c) reprezentowanie interesów regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
d) prowadzenie konkursowego rankingu lenn według ustalonych kryteriów;
e) fabularyzacja Republiki Bialeńskiej;
f) organizacja uroczystości państwowych;
g) działalność na rzecz sfery kulturowej, sportowej i społecznej;
h) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
i) organizacja konkursów dla obywateli;
j) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi;
k) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej;
l) działalność na rzecz edukacji narodowej;
m) fabularyzacja życia społecznego w Republice Bialeńskiej;
n) prowadzenie profili Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych;
o) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Oświecenia wspiera Ministerstwo Oświecenia.

Artykuł 8.

1. Do kompetencji Ministra Sprawiedliwości należy:
a) występowanie z inicjatywą ustawodawczą z upoważnienia Prezydenta;
b) reprezentowanie Prezydenta w Parlamencie;
c) nadzór i udział w powołaniach sędziego ad hoc;
d) nadzór nad Policją Krajową;
e) doradztwo w zakresie tworzenia prawa dla organów państwowych;
f) kontrola zgodności tworzonego prawa z zasadami techniki prawodawczej;
g) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Sprawiedliwości wspiera Ministerstwo Sprawiedliwości.

Artykuł 9.

1. Do kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie interesów Bialenii na zewnątrz,
b) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych;
c) aktywny udział w powoływaniu i odwoływaniu ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych;
d) organizacja wizyt zagranicznych Prezydenta i zagranicznych gości,
e) monitoring geopolityki Pollinu,
f) szybkie reagowanie na wydarzenia w v-świecie,
g) udział w negocjacjach traktatowych,
h) wsparcie Prezydenta w korespondencji dyplomatycznej,
i) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Spraw Zagranicznych wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Artykuł 10.

Ministrom przysługuje prawo powoływania współpracowników, to jest Wiceministrów, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział III
[Kancelarie i Ministerstwa]

Artykuł 9.

Za organizację wewnętrzną Kancelarii i Ministerstw odpowiada osoba im przewodnicząca.

Artykuł 10.

1. Członkiem Kancelarii i Ministerstwa może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej wyrażający taką chęć.

2. Dany obywatel może działać w nieograniczonej ilości Kancelarii i Ministerstw jednocześnie.

3. Z urzędu członkami danych Kancelarii i Ministerstw są Sekretarze Stanu w Kancelariach oraz współpracownicy Ministrów.

Artykuł 11.

Członkostwo w Kancelarii i Ministerstwie jest formą fakultatywnej pracy prospołecznej.

Artykuł 12.

Kancelarie i Ministerstwa współpracują z osobą im przewodniczącą oraz służą jej wsparciem i doradztwem w sprawowaniu obowiązków.

Rozdział IV
[Przepisy końcowe]

Artykuł 13.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w chwili opublikowania.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. organizacji i kompetencji administracji rządowej z dnia 10 lutego 2018 roku.


[podpis]Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości