Osoby chętne do orzekania - miejsce zgłaszania gotowości
#1
[official2]
Szanowni Państwo,

Ustrój Republiki Bialeńskiej już na poziomie ustawy zasadniczej przewiduje konieczność powoływania sędziów do rozpoznania następujących spraw:
 • spraw karnych, cywilnych i administracyjnych w I instancji,
 • spraw z zakresu dokonywania wykładni prawa,
 • spraw z zakresu orzekania o zgodności aktów prawnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu,
 • spraw z zakresu sporu kompetencyjnego.

Sędziowie do rozpoznania wspomnianych spraw powoływani są przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, nierzadko sprawy rozpatrywane są przez te same osoby bądź utrudnione jest znalezienie chętnego do orzekania obywatela.

Aby usprawnić i przyspieszyć proces powoływania sędziów, z dniem dzisiejszym wprowadzona zostaje lista osób gotowych podjąć się orzekania. Zniesie to żmudny obowiązek szukania przez głowę państwa najodpowiedniejszego kandydata, a następnie oczekiwania na zgodę na orzekanie. Prezydent będzie bowiem uprawniony do powołania osoby z listy, zgodnie z jej zainteresowaniami i mocnymi stronami, wiedząc, że jest ona gotowa podjąć się sądzenia - już sama prośba o wpisanie na listę będzie traktowana jako domniemanie zgody i gotowości na orzekanie.

Wobec tego, serdecznie zachęcam do zapoznania się z wymaganiami, jakie stawiane są sędziom orzekającym w przytoczonych wcześniej sprawach.

1. Wymagania bezwzględnie wiążące:

Ich spełnienie jest konieczne do orzekania; powołanie na sędziego osoby niespełniającej tych wymagań pozbawione jest mocy prawnej, a co za tym idzie - jest nieskuteczne.
 • posiadanie obywatelstwa bialeńskiego,
 • cechowanie się nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem społecznym,
 • posiadanie wystarczającej do prawidłowego orzekania wiedzy prawniczej,
 • niesprawowanie funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej ani oskarżyciela publicznego (dotyczy wyłącznie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych w I instancji),
 • niepozostawanie stroną ani świadkiem w postępowaniu,
 • niewyrażanie publicznie swojego zdania dotyczącego sprawy,
 • niepozostawanie autorem ani współautorem aktu normatywnego, którego sprawa dotyczy.

2. Wymagania względnie wiążące:

Zaleca się, aby sędzia spełniał te wymagania, jednak możliwe jest powołanie osoby ich niespełniającej, jeśli brak jest innych, odpowiednich kandydatów do orzekania w danej sprawie.
 • niepełnienie funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej ani Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Osoby, które uważają, że spełniają wymagania i gotowe są podjąć się orzekania, proszone są o przedstawienie w tym miejscu swoich deklaracji według następującego wzoru. Podpisanie deklaracji jest warunkiem koniecznym do jej uznania.

[official]
DEKLARACJA SĘDZIOWSKA

(miejscowość i data)

1. Imię i nazwisko:

2. Pełnione funkcje: (funkcje pełnione obecnie)

3. Źródło wiedzy prawniczej:

4. Zakres spraw leżących w zakresie zainteresowań i wiedzy:

5. Wcześniejsze orzekanie: TAK / NIE

Oświadczam, że jestem w pełni gotowy podjąć się orzekania w sprawach wymienionych w punkcie 4. deklaracji i wyrażam zgodę na powołanie mnie na sędziego w tych sprawach. Deklaruję, że w razie chwilowego bądź stałego braku możliwości orzekania poinformuję o tym poprzez publiczne anulowanie deklaracji. Oświadczam, że z mojej wiedzy wynika, iż spełniam wymagania bezwzględnie wiążące do orzekania oraz nie mam na celu wprowadzenia w błąd organów władzy. Oświadczam, że naniosę na deklarację niezbędne zmiany i korekty, o ile zajdzie taka potrzeba.

[podpis](czytelny podpis)[/podpis][/official]

Nadzór nad listą, deklaracjami i powołaniami sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane przez szefa resortu w osobie @"Tadeusz Krasnodębski".[/official2]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
[official]
DEKLARACJA SĘDZIOWSKA

Wolnograd, dn. 15 maja 2018 roku

1. Imię i nazwisko: Tadeusz Krasnodębski

2. Pełnione funkcje: Minister Sprawiedliwości, Policjant, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, członek Krajowej Rady Informatycznej

3. Źródło wiedzy prawniczej: wiedza własna, współtworzenie bialeńskiego systemu prawnego

4. Zakres spraw leżących w zakresie zainteresowań i wiedzy: wszystkie

5. Wcześniejsze orzekanie: TAK

Oświadczam, że jestem w pełni gotowy podjąć się orzekania w sprawach wymienionych w punkcie 4. deklaracji i wyrażam zgodę na powołanie mnie na sędziego w tych sprawach. Deklaruję, że w razie chwilowego bądź stałego braku możliwości orzekania poinformuję o tym poprzez publiczne anulowanie deklaracji. Oświadczam, że z mojej wiedzy wynika, iż spełniam wymagania bezwzględnie wiążące do orzekania oraz nie mam na celu wprowadzenia w błąd organów władzy. Oświadczam, że naniosę na deklarację niezbędne zmiany i korekty, o ile zajdzie taka potrzeba.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis][/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#3
][official]
DEKLARACJA SĘDZIOWSKA

Wolnograd, dn. 15 maja 2018 roku

1. Imię i nazwisko: Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita

2. Pełnione funkcje: Prezydent Republiki Bialeńskiej

3. Źródło wiedzy prawniczej: L. Morawski "Podstawy prawoznawstwa", codzienny kontakt z polskim prawem pracy, funkcje w organach ścigania we wcześniejszych doświadczeniach mikronacyjnych

4. Zakres spraw leżących w zakresie zainteresowań i wiedzy: spraw z zakresu orzekania o zgodności aktów prawnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu

5. Wcześniejsze orzekanie: NIE

Oświadczam, że jestem w pełni gotowy podjąć się orzekania w sprawach wymienionych w punkcie 4. deklaracji i wyrażam zgodę na powołanie mnie na sędziego w tych sprawach. Deklaruję, że w razie chwilowego bądź stałego braku możliwości orzekania poinformuję o tym poprzez publiczne anulowanie deklaracji. Oświadczam, że z mojej wiedzy wynika, iż spełniam wymagania bezwzględnie wiążące do orzekania oraz nie mam na celu wprowadzenia w błąd organów władzy. Oświadczam, że naniosę na deklarację niezbędne zmiany i korekty, o ile zajdzie taka potrzeba.

[podpis]Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita[/podpis][/official]
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości