Monitor Rządu Tymczasowego
#1
[center]Monitor Rządu Tymczasowego

Miejsce publikacji aktów prawnych obowiązujących[/center]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
[official]
DEKRET 1/2018/07/12
o organizacji Rządu Tymczasowego w Republice Bialeńskiej

Art. 1.
Od tego momentu władze naczelne Republiki Bialeńskiej funkcjonować będą według poniższych przepisów.

Art. 2.
Wprowadza się następującą hierarchię aktów prawnych: ustawy uchwalone przez Rząd Tymczasowy, dekrety Przewodniczącego Rządu Tymczasowego, dekrety Ministrów, reskrypty, postanowienia administracyjne.

Art. 3.
Rząd Tymczasowy jako władza zwierzchnia wydawać będzie dekrety i reskrypty. Dekrety, nie mając charakteru ustaw, normować będą stosunki w sposób ogólny, natomiast wszelkie zarządzenia Rządu Tymczasowego, nie mające charakteru norm ogólnych, będą wydawane w formie reskryptów.

Art. 4.
Zarówno dekrety jak i reskrypty zaopatrzone powinny być w podpisy Ministra odpowiedzialnego za dany przydział spraw oraz Przewodniczącego Rządu Tymczasowego.

Art. 5.
Przewodniczący Rządu Tymczasowego jest naczelnikiem rządu Republiki Bialeńskiej i reprezentuje ten rząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, kontrasygnuje wszelkie dekrety, reskrypty i postanowienia administracyjne, przy czym osobiście wydaje dekrety, reskrypty oraz postanowienia administracyjne samodzielnie; czuwa nad wykonywaniem przepisów; przewodniczy Rządowi Tymczasowemu, kieruje pracami Rządu i czuwa nad wykonywaniem uchwał; czuwa nad działalnością poszczególnych Ministrów; odwołuje i powołuje wszelkich urzędników państwowych.

Art. 6.
Rząd Tymczasowy składa się z Przewodniczącego oraz z wszystkich Ministrów.

Art. 7.
Ministrowie Rządu Tymczasowego sprawują władzę w powierzonych ministerstwach według przekazanym im przez Przewodniczącego Rządu Tymczasowego kompetencji.

Art. 8.
Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

Art. 9.
Projekty ustaw uchwalane są zwykłą większością głosów członków Rządu Tymczasowego. W razie przyjęcia ustawy podpisywany jest on przez Przewodniczącego Rządu Tymczasowego. Może on odmówić podpisania ustawy wraz z uzasadnieniem. Wówczas projekt ponownie wraca do rozpatrywania przez Rząd Tymczasowy. Projekt ustawy może być zwracany do rozpatrywania tylko dwukrotnie.

Art. 10.
Do Ministra Sprawiedliwości należą wszelkie sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i więziennictwa.

Art. 11.
Do Ministra Spraw Wewnętrznych należą wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, kontroli i prowadzenia gospodarki państwowej, samorządów terytorialnych i polityki zdrowotnej.

Art. 12.
Do Ministra Oświaty, Propagandy i Wyznań należą wszelkie sprawy związane ze szkolnictwem, opieką nad literaturą i sztuką, wychowaniem obywatelskim, fabularyzacją, propagandą oraz ze sprawowaniem kontroli nad związkami wyznaniowymi w kraju.

Art. 13.
Powoływanie urzędników Ministerstw należy do właściwych Ministrów.

Art. 14.
Zawiesza się obowiązywanie wszystkich ustaw oraz rozporządzeń Republiki Bialeńskiej wydanych do 12 lipca 2018 r. włącznie z Konstytucją Republiki Bialeńskiej.

Art. 15.
Niniejszy dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i obowiązuje do czasu uchwalenia stosownej ustawy.

[podpis]Hewret von Thorn
Przewodniczący Rządu Tymczasowego

/-/ gen. Iwan Pietrow
Dowódca Sił Zbrojnych przy Rządzie Tymcasowym[/podpis][/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
[official][center]RESKRYPT 1/2018/07/12

ws. powołania członków Rządu Tymczasowego
z dnia 12 lipca 2018 r.[/center]

Na podstawie art. 5 oraz art. 10-12. Dekretu 1/2018/07/12 o organizacji Rządu Tymczasowego w Republice Bialeńskiej.

Art. 1.
Na funkcję Ministra Sprawiedliwości powołuję Iwana Pietrowa.

Art. 2.
Na funkcję Ministra Oświaty, Propagandy i Wyznań powołuję Ametysta Faradobusa.

Art. 3.
Reskrypt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

[podpis]Hewret von Thorn
Przewodniczący Rządu Tymczasowego[/podpis][/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#4
[official][center]RESKRYPT RZĄDU TYMCZASOWEGO 1/2018/07/14

ws. pozbawienia dostępu do terytorium Republiki Bialeńskiej dla przedstawicieli władz Unii Trzech Narodów oraz żołnierzy służących w siłach zbrojnych Unii Trzech Narodów

z dnia 14 lipca 2018 r.[/center]

Art. 1.
Z powodu konfliktu interesów oraz szkodzeniu Republice Bialeńskiej i jej Obywatelom w sposób bezpośredni, jak i również z powodu działalności przeciwko Republice Bialeńskiej na arenie międzynarodowej, Rząd Tymczasowy jednomyślnie na posiedzeniu niejawnym postanawia uznać persona non-grata ambasadora Unii Trzech Narodów w Republice Bialeńskiej oraz przedstawicieli władz Unii Trzech Narodów i żołnierzy służących w siłach zbrojnych Unii Trzech Narodów pozostających na terytorium Republiki Bialeńskiej.

Art. 2.
Osoby o których mowa w art. 1., jednocześnie posiadające obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, z chwilą wejścia niniejszego reskryptu tracą obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i zostają uznani za persona non-grata.

Art. 3.
Spis osób objętych statusem persona non-grata przedstawia załącznik do niniejszego reskryptu.

Art. 4.
Reskrypt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[podpis]Hewret von Thorn
Przewodniczący Rządu Tymczasowego

/-/ Iwan Pietrow
Minister Sprawiedliwości

/-/ Ametyst Faradobus
Minister Oświaty, Propagandy i Wyznań[/podpis]

Załącznik 1

Spis osób objętych statusem persona non-grata dla przedstawicieli władz
oraz żołnierzy sił zbrojnych Unii Trzech Narodów

  1. Kaspar Waksman
  2. Ferdynand Dugosz
  3. Kamiljan Harlin Wespucci
  4. Michael Wolferine
  5. Jan Lubomirski-Dostojewski
[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#5
[official][center]RESKRYPT RZĄDU TYMCZASOWEGO 2/2018/07/17

z dnia 17 lipca 2018 r.

o dymisji Rządu Tymczasowego[/center]

Art. 1.
Na mocy zawartego porozumienia Rządu Tymczasowego z Obywatelami Republiki Bialeńskiej, mając na celu dobro Republiki, Rząd Tymczasowy postanowił o własnej dymisji.

Art. 2.
Reskrypt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[podpis]Hewret von Thorn
Przewodniczący Rządu Tymczasowego[/podpis]

[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości




Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości