Autor Wątek: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego  (Przeczytany 6501 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Hewret Faradobus

Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« dnia: Nd, 28 Sie 2016, 13:50:17 »


Cytuj
TRAKTAT USTANAWIAJĄCY UNIĘ STOWARZYSZENIOWĄ
 MIĘDZY REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ, A SYGNATARIUSZAMI NINIEJSZEGO TRAKTATU
JEGO EKSCELENCJA
 PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
 Hewret Faradobus
 
 JEGO EKSCELENCJA
 MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
 Eddard Noqtern
 
 JEGO CARSKA MOŚĆ
 CAR BRODRII
 Iwan Pietrow-Dostojewski
 
 JEGO KSIĄŻĘCA WYSOKOŚĆ
 KANCLERZ CARSTWA BRODRYJSKIEGO
 Alberto de Medici
 
 JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ
 KRÓL HASSELANDU
 Piotr Paweł I de Zaym

 JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ
 KRÓL ZJEDNOCZONEGO SOCJALISTYCZNEGO KRÓLESTWA HIRSCHBERGII I WEERLANDU
 Ametyst Faradobus
 
 INSPIROWANI długotrwałą i owocną współpracą trzech mikronacji; Bialenii, Brodrii i Hasselandu, z której wszystkie nacje odnoszą wspólne korzyści, chcąc dalej pogłębiać braterskie więzi oraz kontynuować wspólną współpracę powołują do życia Unię jako symbol zjednoczenia i przeciwstawienia się przeszkodom napotykającym polskie mikronacje.
 
 WIERZĄC, że polskie mikronacje podołają ciężkim czasom regresji demograficznej i będą nadal podążały drogą postępu, cywilizacji, wzajemnego poszanowania oraz solidarności. Niniejsi sygnatariusze niniejszego porozumienia będą stali na straży praworządności, pokoju i szacunku oraz zachęcali do pogłębiania współpracy z coraz większą ilością wirtualnych państw.
 
 PRZEKONANI, że Obywatele polskich mikronacji, pozostający dumni ze swoich dzieł oraz dotąd osiągniętych dokonań, zdecydowani są pokonać dawne podziały i antypatie wobec siebie dla dalszej budowy polskiego mikroświata oraz gotowi są do budowy wspólnej przyszłości.

REPREZENTANCI STRON W IMIENIU WŁASNYM ORAZ OBYWATELI
 ZAWIERAJĄ NINIEJSZY TRAKTAT
w dniu XX września 2016 r.


Artykuł 1. [Postanowienia ogólne]1. Obywatele Republiki Bialeńskiej, Carstwa Brodryjskiego, Królestwa Hasselandu oraz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, niniejszym Traktatem, zawieranym między Republiką Bialeńską, a Sygnatariuszami, powołują Unię Stowarzyszeniową.
 2. Republika Bialeńska pełni rolę przewodnią w Unii, roztaczając opiekę nad strukturami informatycznymi i politycznymi, stoi na straży porządku prawnego oraz dba o dobrobyt Sygnatariuszy.
 3. Republika Bialeńska szanuje i respektuje nienaruszalność terytorialną Sygnatariuszy oraz ich tożsamość narodową. Szanuje także podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie  integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego.
 4. Państwem stowarzyszeniowym Republiki Bialeńskiej może być każde wirtualne państwo, które zawrze traktat wstąpieniowy z Republiką Bialeńską.  Traktat ten musi być ratyfikowany obustronnie.
 5. Sygnatariusze wstępując do Unii stają się państwami stowarzyszeniowymi działającymi na prawach autonomicznego terytorium stowarzyszeniowego w świetle prawa Republiki Bialeńskiej.
 6. Sygnatariusze posiadają osobowość prawną w myśl przepisów i na obszarze Republiki Bialeńskiej.
 7. Sygnatariusze mają prawo do organizacji własnego ośrodka władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, z wyjątkiem do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.
 8. Sygnatariusze dobrowolnie przyjmują opiekę Republiki Bialeńskiej i akceptuję jej zwierzchnictwo w kwestiach uregulowanych niniejszym Traktatem.
 9. Sygnatariusze deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [O polityce zagranicznej]
 1. Politykę zagraniczną w imieniu własnym oraz państw stowarzyszonych prowadzi Republika Bialeńska.
 2. Państwa stowarzyszone za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialeńskiej z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialeńskiej mogą prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialeńskiej mogą posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne.
 3. Państwa stowarzyszone popierają, aktywnie i bez zastrzeżeń, politykę zagraniczną Republiki Bialeńskiej w duchu lojalności i wzajemnej solidarności, z poszanowaniem działań w tej dziedzinie. Powstrzymują się od wszelkich działań, które byłyby sprzeczne z interesami Republiki Bialeńskiej lub mogłyby zaszkodzić jej skuteczności.

Artykuł 3. [O sojuszu wojskowym]
 1. Sygnatariusze ratyfikując niniejszy Traktat zawierają sojusz wojskowy polegający na wzajemnej pomocy humanitarnej i militarnej.
 2. Republika Bialeńska oraz państwa stowarzyszone dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów.
 3. Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze otwierają dla stron Traktatu połączenia komunikacyjne, w tym porty powietrzne, porty morskie oraz ważniejsze węzły komunikacji samochodowej i szynowej.
 4. Dopuszcza się przenoszenie żołnierzy bez utraty stopnia wojskowego między siłami zbrojnymi stron niniejszego Traktatu na zasadach określonych przez dowództwa tych sił.

Artykuł 4. [Obowiązywanie przepisów Republiki Bialeńskiej na obszarze państw stowarzyszeniowych]
 1. Na obszarach państw stowarzyszeniowych obowiązuje prawo uchwalone przez Parlament Republiki Bialeńskiej w zakresie:
 a) struktur informatycznych,
 b) prawa karnego – na obszarach państw stowarzyszonych obowiązuje jurysdykcja Republiki Bialeńskiej,
 c) prawa gospodarczego – o ile państwo stowarzyszone nie posiada własnych przepisów.
 2. W kwestiach wymienionych w ust. 1 wyłączność do rozpatrywania spraw ma Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej, a w kwestii ustawodawczej wyłączność ma jedynie Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Sądownictwo w kwestiach niezastrzeżonych niniejszym Traktatem na terytoriach państw stowarzyszonych sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sądy Sygnatariuszy w razie jego niefunkcjonowania.
 4. Pozbawienie wolności lub kara banicji dotyczy wszystkich obszarów objętych jurysdykcją prawa Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5. [Incompatibilitas między Republiką Bialeńską, a Sygnatariuszami]
 W związku z możnością wystąpienia konfliktu interesów, w tym reprezentowanie różnych podmiotów i stron przez jedną osobę, zakazuje się łączenie funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej bądź Ministra właściwego ds. zagranicznych Republiki Bialeńskiej z funkcją głowy państwa, szefa rządu lub urzędnika odpowiedzialnego za politykę zagraniczną państwa stowarzyszonego.
 
 Artykuł 6. [O wspólnym obywatelstwie]
 1. Na obszarach Republiki Bialeńskiej i państw stowarzyszonych obowiązuje jedno, wspólne obywatelstwo.
 2. Obywatelstwo nadaje, przywraca i odbiera się na zasadach określonych przez ustawę o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej uchwaloną przez Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Głowy państw stowarzyszonych mogą nadawać, przywracać i odbierać obywatelstwo na zasadach określonych we wspomnianej ustawie w ust. 2 przewidzianych dla Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Decyzję w sprawach obywatelstwa podjętą przez głowę państwa stowarzyszonego może uchylić Prezydent Republiki Bialeńskiej, jeśli jest ona sprzeczna lub została podjęta niewłaściwie z obowiązującymi przepisami ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7. [Postanowienia końcowe]
 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia celów lub zapobiegnięcia skutków nieprzewidzianych przez niniejszy Traktat, bądź przez przepisy Republiki Bialeńskiej lub państw stowarzyszeniowych, zwołuje się posiedzenie głów państw stowarzyszeniowych oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspólną z Parlamentem Republiki Bialeńskiej, które to podejmie decyzję na drodze uchwały o przyjęciu właściwych środków.
 2. Podczas stosowania niekonwencjonalnych środków nieprzewidzianych przepisami wskazanymi w ust. 1 obowiązuje prawo precedensowe.
 3. Niniejszy Traktat obowiązuje bezterminowo.
 4. Traktat może zostać wypowiedziany przez którąś ze stron z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Z chwilą ogłoszenia przez wszystkie strony niniejszego Traktatu rozpoczyna się procedurę dwumiesięcznego okresu wypowiadania Układu Stowarzyszeniowego zawarty między Królestwem Hasselandu, a Carstwem Brodryjskim z dnia 5 lipca 2015 r. w myśl przepisów art. 10, ust. 2 ów Układu Stowarzyszeniowego.
 6. Niniejszy Traktat ustanawiający Unię Stowarzyszeniową wchodzi w życie z chwilą zaprzestania obowiązywania przepisów Układu Stowarzyszeniowego.

 
[podpisy reprezentantów stron]

Szanowni Państwo!

Pragnę przedstawić nowy projekt układu stowarzyszeniowego między Republiką Bialeńską, a dotychczasowymi państwami stowarzyszonymi. Ponadto do tego wspaniałego grona zamierza dołączyć ZSKHiW (o czym informował mnie Ametyst Faradobus). Ostateczną decyzją od władz Zjednoczonego Królestwa Socjalistycznego otrzymam na początku września. Niemniej jednak w projekcie traktatu przewidziałem ich udział w przedsięwzięciu.

W stosunku do starego układu, nowy traktat ustanawia Unię z przewodnią rolą Republiki Bialeńskiej, co jest zapisane wprost w pierwszych ustępach artykułu 1. Dotychczas każdy musiał snuć domysły i opierać się o interpretacji prawnej Sądu Ludowego, z czym nawet niektórzy się nie zgadzali (kwestia dostępu banitów Republiki Bialeńskiej do państw stowarzyszeniowych). Wszelkie dotąd sporne kwestie zostały określone, niemniej jednak dodałem tzw. "klauzulę elastyczności", która na wspólnym posiedzeniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, głów państw stowarzyszeniowych i Parlamentu Republiki Bialeńskiej pozwoli przyjąć środki nieprzewidziane przepisami. Ponadto ma to być proces precedensowy, co w razie powtarzania się problemu należałoby przyjąć takie same kroki, jak poprzednio. Powinno to usprawnić szybkie działania organów w danej sytuacji.

Do traktatu dołączyłem krótki przepis o sojuszu wojskowym, czyli to, o co prosił Ronon Dex. Choć nieformalnie współpraca między siłami zbrojnymi państw stowarzyszeniowych, a SZ Republiki Bialeńskiej przebiegała wyśmienicie, myślę, że oficjalnie będzie można uczynić więcej.

W polityce zagranicznej nic się nie zmieni, przepisy są identyczne, na starych zasadach. Państwa stowarzyszone nadal za zgodą władz Republiki Bialeńskiej (Prezydenta lub MSZ) będą mogły prowadzić własne misje dyplomatyczne i konsularne.

Nowością będzie objęcie jurysdykcją Republiki Bialeńskiej wobec państw stowarzyszonych; pod względem prawnym przestępstwa i wykroczenia popełnione na obszarach państw stowarzyszonych w domyśle mają być traktowane jak popełnione na obszarze Republiki Bialeńskiej i rozpatrywane przez Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej na podstawie bialeńskiego kodeksu karnego. Myślałem jeszcze o obowiązywaniu wszystkich przepisów Republiki Bialeńskiej na obszarze państw stowarzyszonych, o ile państwa te nie ustanowią innych przepisów, z wyjątkiem kwestii zastrzeżonych przez Traktat (przepisy informatyczne, karne i gospodarcze). W przypadku przepisów gospodarczych została zawarta taka kwestia - obowiązują przepisy Republiki Bialeńskiej, o ile państwo nie ustanowi własnych (przypadek Carstwa Brodryjskiego). Myślę, że wątpliwości być nie powinno, a wszystko jasno i nieskazitelnie zostało zadeklarowane. Jeśli jednak jest inaczej, niż mi się wydaje, to proszę to zasygnalizować.

Kolejnym niuansem jest wspólne obywatelstwo dla wszystkich podmiotów. Dlaczego tak? Obecny rozdział między obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego jest bardzo sztuczny, a nawet bezużyteczny, właściwie niepraktyczny. To tylko dodatkowe grupy w bazie danych, które nic nie znaczą. Obywatele KH i CB działają w RB, obywatele RB działają w KH i/lub CB. Nie ma ograniczeń. Więc postanowiłem zaproponować moje rozwiązanie, tj. jedno obywatelstwo. Zmniejszy biurokrację, mniej wniosków, głowy państw stowarzyszonych dalej będą mogli nadawać obywatelstwa na zasadach przewidzianych dla Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Tutaj sądzę, że (prawie) każdy się ze mną zgodzi. Jak ktoś będzie chciał może działać wszędzie, a jak nie - to ograniczy się do Republiki Bialeńskiej. Ograniczanie ludzi nie ma celu.

Niepołączalność stanowisk, które są odpowiedzialne za dyplomację to bardzo ważna rzecz, wynikająca z moich obserwacji i doświadczenia. Pewnych zasad powinno się przestrzegać, a tym bardziej karygodne by było podpisywanie umów samym ze sobą. W Republice Bialeńskiej mamy wystarczający rząd dusz, aby pozwolić na pewne rozgraniczenia między władzami poszczególnych państw. Najlepszym przykładem obecnie jest Eddard Noqtern, które nie mogłem wpisać jako szefa rządu (Lorda Szambelana) Królestwa Hasselandu, gdyż pełni już funkcję MSZ RB i wyglądałoby to komicznie, gdyby składał podpis dwa razy. Przy tym reprezentując dwie różne strony. Żeby nie dopuścić do dziwnych sytuacji w przyszłości, wprowadzam jako propozycję do układu stowarzyszeniowego.

W przepisach końcowych jest wspomniana przeze mnie formuła elastyczności i zasada precedensu. Dodatkowo ustaliłem 2 miesiące na drobne poprawki w przepisach RB (jeśli takowe będą potrzebne) przed wejściem w życie Unii. Ten projekt wzorowałem na swoim poprzednik projekcie Wspólnoty, jednak zrezygnowałem z niepotrzebnych i "cudownych" zapisów o wzajemnym szacunku, solidarności, etc. Powinno to wynikać z samej współpracy i chęci takiej prowadzenia. Toteż popieram przepisy krótkie, proste, łatwe i zrozumiałe dla wszystkich. Utopijne ekscesy są zbędne.

Wszelkie uwagi, propozycje i błędy proszę zgłaszać niezwłocznie. Mogłem mnóstwo rzeczy przeoczyć...
Powyższy projekt różni się znacząco od projektu przedstawionego głowom państw stowarzyszonych parę dni temu. Uwzględniłem w nim uwagi i propozycje poszczególnych osób.
Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Offline Severino Castiglioni-Faradobus

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #1 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 14:51:17 »
Popieram projekt, konsultowałem go i uważam za dobry.
x. mjr dr hab. net. prof. UP Severino Castiglioni-Faradobus SJ


Offline Piotr Pawel I

 • Król-Senior Hasselandu
 • Głowa państwa stowarzyszonego
 • Bohater
 • ****
 • Wiadomości: 1845
 • Polubień: 94
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: KH15070500071
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #2 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 16:17:28 »
Generalnie projekt jest dobry, natomiast ja mam kilka uwag szczegółowych. Ale najpierw odbędzie się debata w Zgromadzeniu Obywateli Królestwa Hasselandu, bo ja sam decyzji nie podejmuję.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.

Offline Ronon Dex

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #3 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 18:08:28 »
Mam kilka uwag dot. kwestii wojskowych, ale przekażę je jutro bo z telefonu w pociągu to niewygodne.
  

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.

Offline Maciej Kamiński

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #4 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 19:53:30 »
I kto by pomyślał, że po latach to wróci? :roll:

Niezmiernie, ale to niezmiernie cieszy mnie fakt planowanego ujednolicenia przepisów dotyczących obywatelstwa.
lic. net Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł, Prezes Policji Krajowej, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Maharadżacie Tirimudzii i Trizondalu, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Kartograficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Posiadacz 158 folwarków, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016.

Offline Tadeusz Krasnodębski

 • Minister Oświecenia i Aktywności
 • Marszałek Parlamentu
 • Przodownik
 • ***
 • Wiadomości: 834
 • Polubień: 42
 • Płeć: Mężczyzna
 • Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość
  • NPE: BI16081200125
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #5 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 20:20:08 »
Ogólnie to nie mam zastrzeżeń, ale rozszerzyłbym incompatibilitas o władzę sądowniczą - żeby Sędzią Ludowym nie był car Brodrii, sędzią w Hasselandzie - poseł Parlamentu RB etc.
(-) Tadeusz Krasnodębski
Minister Oświecenia i Aktywności, były Wiceminister Oświecenia, Poseł do Parlamentu XXIV Kadencji, Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji, Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość, były Członek Zarządu Wspólnoty Rozwoju, były Sekretarz Rady Przysięgłych, baron

Offline Piotr Pawel I

 • Król-Senior Hasselandu
 • Głowa państwa stowarzyszonego
 • Bohater
 • ****
 • Wiadomości: 1845
 • Polubień: 94
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: KH15070500071
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #6 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 20:43:40 »
Cytuj
fakt planowanego ujednolicenia przepisów dotyczących obywatelstwa.

To akurat budzi moje wątpliwości...
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.

Offline Hewret Faradobus

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #7 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 21:12:43 »
To akurat budzi moje wątpliwości...

W jakiej płaszczyźnie?

Ogólnie to nie mam zastrzeżeń, ale rozszerzyłbym incompatibilitas o władzę sądowniczą - żeby Sędzią Ludowym nie był car Brodrii, sędzią w Hasselandzie - poseł Parlamentu RB etc.

Tylko obawiam się, że może pojawić się taki moment, że znowu będzie problem ze znalezieniu chętnego na to stanowisko. W razie stronniczości jest Rada Przysięgłych.

I kto by pomyślał, że po latach to wróci?

I gdzie Siedmiogród? :D

Niezmiernie, ale to niezmiernie cieszy mnie fakt planowanego ujednolicenia przepisów dotyczących obywatelstwa.

Uważam, że praktyka pokazała swoje. Rozdział nie jest potrzebny, bo niczemu nie służy (ewentualnie rozszerzeniu biurokracji). I tak każdy może określić swoją działalność niezależnie od posiadanych obywatelstw.
Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Offline Maciej Kamiński

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #8 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 21:27:35 »
Cytuj
I gdzie Siedmiogród? :D
W grobie.
lic. net Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł, Prezes Policji Krajowej, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Maharadżacie Tirimudzii i Trizondalu, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Kartograficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Posiadacz 158 folwarków, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016.

Offline AndrzejSwarzewski

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #9 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 21:53:24 »
I kto by pomyślał, że po latach to wróci? :roll:

Niezmiernie, ale to niezmiernie cieszy mnie fakt planowanego ujednolicenia przepisów dotyczących obywatelstwa.

"Nie ma zgody na tak niepewny traktat." ;)

A czy jest nasza zgoda na tak niepewny traktat w którym trzy narody polityczne poza Bialeńczykami będą wybierały nam prezydenta i posłów? Brodria, Hasseland i ZSKHiW będą miała swoje władze i będą władze centralne, a my nie będziemy mieli żadnych przedstawicieli. Ja postoję.

Offline Hewret Faradobus

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #10 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 22:04:55 »
A czy jest nasza zgoda na tak niepewny traktat w którym trzy narody polityczne poza Bialeńczykami będą wybierały nam prezydenta i posłów? Brodria, Hasseland i ZSKHiW będą miała swoje władze i będą władze centralne, a my nie będziemy mieli żadnych przedstawicieli. Ja postoję.

To tak w kontekście wspólnego obywatelstwa?
Szczerze, to Ci powiem tak... Praktycznie nie zmieni się nic, bo i tak osoby tutaj przybyłe, tj. np: obywatele Hasselandu którzy mogą od razu zdobyć obywatelstwo bialeńskie również wybierają posłów i prezydenta. Ale z drugiej strony takie osoby przywiązały się do Bialenii na tyle, że raczej nie będą dążyć do rozpadu Unii, a staną się lojalnymi osobami.

Zresztą, jedynym tutaj nowy narodem w przypadku tego traktatu będą Weerlandyczy. Hasselandczycy i Brodryjczycy zdążyli się już "zbialenizować".
Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Offline AndrzejSwarzewski

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #11 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 22:11:10 »
Ja nie uważam, żeby było dobrze, że nie zmieni się nic. Obecnie Bialeńczycy również nie mają swojego suwerennego przedstawicielstwa. Hasselandczycy i Brodryjczycy dostają z automatu bialeńskiego obywatelstwo i mają tyle samo głosów, co rdzenni, zasłużeni Bialeńczycy. Albo wóz, albo przewóz. Albo każdy kraj jest suwerenny i ma swoje władze, albo istnieje rząd nadrzędny, federalny. Obecnie Bialeńczycy są najbardziej pokrzywdzeni. Wszyscy mają swoje rządy lokalne i istnieje rząd pseudo-federalny, który niby jest bialeński, a tak naprawdę jest wspólny, należy do wszystkich państw stowarzyszonych. Dyskryminowany jest największy naród, do którego przyłączyły się inne, słabsze i znajdujące się wówczas na skraju upadku. Nie mam nic przeciwko Hasselandowi, Brodrii i ZSKHiW, ale domagam się sprawiedliwości dla Bialenii. Są dwie uczciwe opcje, rząd federalny albo narodowy rząd Bialenii.

Offline Hewret Faradobus

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #12 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 23:17:21 »
Jak Twoim zdaniem miałbym wyglądać taki rząd federalny?
Mnożenie tych samych urzędów odpada, nie sądzisz?
Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Offline Tadeusz Krasnodębski

 • Minister Oświecenia i Aktywności
 • Marszałek Parlamentu
 • Przodownik
 • ***
 • Wiadomości: 834
 • Polubień: 42
 • Płeć: Mężczyzna
 • Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość
  • NPE: BI16081200125
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #13 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 23:18:32 »
Mnożenie tych samych urzędów odpada, nie sądzisz?

Jeśli mogę się wtrącić: wystarczyłoby wtedy usunąć rządy państwowe i na ich miejsca powołać Gubernatorów, o których już było wspomniane.
(-) Tadeusz Krasnodębski
Minister Oświecenia i Aktywności, były Wiceminister Oświecenia, Poseł do Parlamentu XXIV Kadencji, Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji, Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość, były Członek Zarządu Wspólnoty Rozwoju, były Sekretarz Rady Przysięgłych, baron

Offline Hewret Faradobus

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #14 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 23:39:35 »
A na jakiej koncepcji mieliby być tacy Gubernatorzy? Może gdzieś przedstawiałeś i przeoczyłem...

Obecnie rządy w państwach stowarzyszonych i tak są jednoosobowe (przynajmniej ostatnio tak się dzieje).
Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Offline Tadeusz Krasnodębski

 • Minister Oświecenia i Aktywności
 • Marszałek Parlamentu
 • Przodownik
 • ***
 • Wiadomości: 834
 • Polubień: 42
 • Płeć: Mężczyzna
 • Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość
  • NPE: BI16081200125
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #15 dnia: Nd, 28 Sie 2016, 23:41:03 »
Wydaje mi się, że proponowałeś to Ty albo Andrzej, ja chyba tylko poparłem pomysł.

Generalnie moim zdaniem mogliby łączyć w sobie uprawnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej, podlegaliby rządowi federalnemu, a wybierani byliby w swoich państwach na określone kadencje.
(-) Tadeusz Krasnodębski
Minister Oświecenia i Aktywności, były Wiceminister Oświecenia, Poseł do Parlamentu XXIV Kadencji, Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji, Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość, były Członek Zarządu Wspólnoty Rozwoju, były Sekretarz Rady Przysięgłych, baron

Offline Karol Medycejski

 • Naczelna Izba Szyderstwa
 • Przodownik
 • ***
 • Wiadomości: 801
 • Polubień: 62
 • Płeć: Mężczyzna
 • Venient in deceptione illusores
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #16 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 00:15:52 »
A ja mam inne pytanie/uwagę, nie wiem czy to przeoczenie czy kompletna ignorancja, ale nie widzę nigdzie w tekście projektu nazwy Carpubliki Ałustrii...

Karol Medycejski
Hrabia MockeryshireOffline Ronon Dex

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #17 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 04:47:36 »
Artykuł 3. [O sojuszu wojskowym]
 1. Sygnatariusze ratyfikując niniejszy Traktat zawierają sojusz wojskowy polegający na wzajemnej pomocy humanitarnej i militarnej.
 2. Republika Bialeńska oraz państwa stowarzyszone dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów.
 3. Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze otwierają dla stron Traktatu połączenia komunikacyjne, w tym porty powietrzne, porty morskie oraz ważniejsze węzły komunikacji samochodowej i szynowej.
 4. Dopuszcza się przenoszenie żołnierzy bez utraty stopnia wojskowego między siłami zbrojnymi stron niniejszego Traktatu na zasadach określonych przez dowództwa tych sił.


No to jestem już na miejscu, a więc kilka uwag do kwestii "sojuszu wojskowego":

1. Sygnatariusze ratyfikując niniejszy Traktat zawierają sojusz wojskowy polegający na wzajemnej pomocy humanitarnej i militarnej.

Nie bardzo rozumiem pomieszanie kwestii pomocy humanitarnej i militarnej... Co "piernik do wiatraka"? Pomoc wojskowa i pomoc humanitarna to są dwie różne kwestie i nie wiem dlaczego pomoc humanitarna miałaby być w gestii armii?

3. Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze otwierają dla stron Traktatu połączenia komunikacyjne, w tym porty powietrzne, porty morskie oraz ważniejsze węzły komunikacji samochodowej i szynowej.

Jeśli już to "porty lotnicze", a nie "porty powietrzne" - to tak dla językowej poprawności. Jednak cały punkt znalazł się chyba nie w tym miejscu, bo obiekty i infrastruktura o której ten punk stanowi jest przecież cywilna. Co ma to wspólnego z sojuszem wojskowym?

Moja propozycja tego artykułu:

Artykuł 3. [O sojuszu wojskowym]
 1. Sygnatariusze ratyfikując niniejszy Traktat zawierają sojusz polegający na wzajemnej pomocy i współpracy wojskowej.
 2. Republika Bialeńska oraz państwa stowarzyszone dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów i operacji wojskowych uzgadnianych bezpośrednio przez dowództwa sił zbrojnych.
 3. Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze udostępniają siłom zbrojnym stron Traktatu infrastrukturę wojskową na podstawie umów zawieranych przez dowództwa odpowiednich szczebli.
 4. Dopuszcza się przenoszenie żołnierzy bez utraty stopnia wojskowego między siłami zbrojnymi stron niniejszego Traktatu na zasadach określonych przez dowództwa tych sił.

1. "Pomoc i współpraca wojskowa" jest pojęciem wystarczająco szerokim by obejmowała w zasadzie wszystko z dziedziny wirtualnych sił zbrojnych - od zwykłego doradztwa, przez zaopatrywanie, wspólne projekty, aż do wysyłania sił zbrojnych do działań zbrojnych. Jeśli chcemy aby można było realizować cele humanitarne za pomocą elementów sił zbrojnych to też się to mieści w sformułowaniu "pomoc i współpraca wojskowa".

2. Dodanie "operacji wojskowych" poszerza zakres, a informacja o uzgodnieniach w zasadzie nadaje sens całemu punktowi. Bo samo "dopuszczenie możliwości" niczego nie określa. Wręcz sugeruje, że takie działania są niedopuszczalne w stosunku do państw spoza traktatu. W proponowanym brzemieniu punkt stanowi, że tego typu działania nie wymagają już porozumień na szczeblu państw, a tylko bezpośrednio na szczeblu dowódców sił zbrojnych.

3. Podobnie jak wyżej... wzajemne udostępnianie sobie baz lotniczych, portów wojennych, poligonów itd. zostaje scedowane na odpowiednie dowództwa (np. dowódcy marynarek wojennych mogą sobie już bezpośrednio uzgadniać korzystanie z portów i bazowanie okrętów stron traktatu).

Natomiast nie wiem czy ten punkt...

Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze otwierają dla stron Traktatu połączenia komunikacyjne, w tym porty lotnicze, porty morskie oraz ważniejsze węzły komunikacji samochodowej i szynowej.
 
...jest w ogóle potrzebny, a jeśli uznajecie, że jest to gdzieś poza kwestiami sojuszu wojskowego. Zresztą nie wiem w ogóle co ma dawać powyższy punkt... chyba nawet lepiej by zawierano umowy odrębnie na korzystanie z takiej infrastruktury, bo takie rozmowy i umowy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami poszczególnych krajów to jednak jest tzw. "aktywność".
  

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.

Offline Mikołaj Patryk Dostojewski

 • Poseł
 • Stary wyga
 • ****
 • Wiadomości: 1675
 • Polubień: 58
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: BR14081100041
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #18 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 07:42:22 »
Mi generalnie nie podoba się projekt nowego układu. Mój sprzeciw budzą następujące punkty:

Cytuj
Artykuł 4. [Obowiązywanie przepisów Republiki Bialeńskiej na obszarze państw stowarzyszeniowych]
 1. Na obszarach państw stowarzyszeniowych obowiązuje prawo uchwalone przez Parlament Republiki Bialeńskiej w zakresie:
 a) struktur informatycznych,
 b) prawa karnego – na obszarach państw stowarzyszonych obowiązuje jurysdykcja Republiki Bialeńskiej,
 c) prawa gospodarczego – o ile państwo stowarzyszone nie posiada własnych przepisów.
 2. W kwestiach wymienionych w ust. 1 wyłączność do rozpatrywania spraw ma Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej, a w kwestii ustawodawczej wyłączność ma jedynie Parlament Republiki Bialeńskiej.
Oznaczałoby to że tylko Sąd Ludowy może prowadzić sprawy karne a Parlament RB jest jedynym uprawnionym organem do stanowienia prawa karnego na terenie tychże państw. Na to mojej zgody być nie może. Bialeńskie prawo karne nie uwzględnia potrzeb państw stowarzyszonych i nie znalazłby w nim żadnych zapisów chroniących organy władzy państw stowarzyszonych np. przed zamachem stanu lub państwa stowarzyszone przed zniewagą. Dlatego potrzebne jest wewnętrzne prawo karne dla państw stowarzyszonych które obowiązywałoby w państwie stowarzyszonym jako uzupełnienie ogólnokrajowego prawa karnego RB.

Cytuj
Artykuł 5. [Incompatibilitas między Republiką Bialeńską, a Sygnatariuszami]
 W związku z możnością wystąpienia konfliktu interesów, w tym reprezentowanie różnych podmiotów i stron przez jedną osobę, zakazuje się łączenie funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej bądź Ministra właściwego ds. zagranicznych Republiki Bialeńskiej z funkcją głowy państwa, szefa rządu lub urzędnika odpowiedzialnego za politykę zagraniczną państwa stowarzyszonego.
Z jednej strony ograniczamy autonomię państwom stowarzyszonym i traktujemy je jak zwykłe prowincje, z drugiej uważamy ich elity rządzące za zagraniczne władze które mogą działać wbrew interesowi bialeńskiemu. Genialne.

Cytuj
Artykuł 6. [O wspólnym obywatelstwie]
 1. Na obszarach Republiki Bialeńskiej i państw stowarzyszonych obowiązuje jedno, wspólne obywatelstwo.
 2. Obywatelstwo nadaje, przywraca i odbiera się na zasadach określonych przez ustawę o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej uchwaloną przez Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Głowy państw stowarzyszonych mogą nadawać, przywracać i odbierać obywatelstwo na zasadach określonych we wspomnianej ustawie w ust. 2 przewidzianych dla Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Decyzję w sprawach obywatelstwa podjętą przez głowę państwa stowarzyszonego może uchylić Prezydent Republiki Bialeńskiej, jeśli jest ona sprzeczna lub została podjęta niewłaściwie z obowiązującymi przepisami ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej.
Czy wyobrażacie sobie jaki chaos zostałby wprowadzony gdyby państwa stowarzyszone nie wiedziały kto jest ich mieszkańcem i ile tak naprawdę mają obywateli osób które można uznać za ich działaczy? Dlatego należałoby dodać do artykułu 6.
Cytuj
5. Pełne prawa do działalności politycznej na obszarze państw stowarzyszonych obywatel nabywa poprzez zyskanie tytułu stałego mieszkańca w danym państwie stowarzyszonym. Tryb nadawania i odbierania tegoż tytułu reguluje prawo wewnętrzne państw stowarzyszonych.
6. Obywatel może być stałym mieszkańcem w dowolnej ilości państw stowarzyszonych.

Odniosę się także do niektórych uwag obywateli:

Cytuj
Ogólnie to nie mam zastrzeżeń, ale rozszerzyłbym incompatibilitas o władzę sądowniczą - żeby Sędzią Ludowym nie był car Brodrii, sędzią w Hasselandzie - poseł Parlamentu RB etc.
Jakie widzisz powody by wprowadzać tak niepotrzebne ograniczenia? Żeby znowu mieć sytuację gdzie przez kilka miesięcy nie mieliśmy sędziego a liczba kandydatów do Parlamentu była równa liczbie mandatów?
Cytuj
Ja nie uważam, żeby było dobrze, że nie zmieni się nic. Obecnie Bialeńczycy również nie mają swojego suwerennego przedstawicielstwa. Hasselandczycy i Brodryjczycy dostają z automatu bialeńskiego obywatelstwo i mają tyle samo głosów, co rdzenni, zasłużeni Bialeńczycy. Albo wóz, albo przewóz. Albo każdy kraj jest suwerenny i ma swoje władze, albo istnieje rząd nadrzędny, federalny. Obecnie Bialeńczycy są najbardziej pokrzywdzeni. Wszyscy mają swoje rządy lokalne i istnieje rząd pseudo-federalny, który niby jest bialeński, a tak naprawdę jest wspólny, należy do wszystkich państw stowarzyszonych. Dyskryminowany jest największy naród, do którego przyłączyły się inne, słabsze i znajdujące się wówczas na skraju upadku. Nie mam nic przeciwko Hasselandowi, Brodrii i ZSKHiW, ale domagam się sprawiedliwości dla Bialenii. Są dwie uczciwe opcje, rząd federalny albo narodowy rząd Bialenii.
Szanowny kpi czy o drogę pyta? Mielibyśmy karać obywateli państw stowarzyszonych za pozabialeńskie pochodzenie poprzez uczynienie ich obywatelami drugiej kategorii? Bo tak mniej więcej można nazwać odbieranie im praw wyborczych do rządu ogólnokrajowego Bialenii.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, syn byłego Cara Brodrii Alberto de Medici i Carycy Aleksandry Izabeli, ojciec Tomasza I Bagrata i Jana Lubomirskiego - Dostojewskiego
- lord bialeński,  pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
- członek Wspólnoty Rozwoju

Offline Piotr Pawel I

 • Król-Senior Hasselandu
 • Głowa państwa stowarzyszonego
 • Bohater
 • ****
 • Wiadomości: 1845
 • Polubień: 94
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: KH15070500071
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #19 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 09:44:05 »
Poczytałem sobie post Mikołaja Patryka Dostojewskiego i się pod nim podpisuję. Dziś postaram się dodać swoje konkretne uwagi.

Cytuj
Obecnie Bialeńczycy również nie mają swojego suwerennego przedstawicielstwa. Hasselandczycy i Brodryjczycy dostają z automatu bialeńskiego obywatelstwo i mają tyle samo głosów, co rdzenni, zasłużeni Bialeńczycy. Albo wóz, albo przewóz. Albo każdy kraj jest suwerenny i ma swoje władze, albo istnieje rząd nadrzędny, federalny. Obecnie Bialeńczycy są najbardziej pokrzywdzeni.

A to jest bardzo zabawne. Andrzeju, były Lordzie Szambelanie Królestwa Hasselandu: ci Hasselandczycy i Brodryjczycy, którzy chcą, są aktywni w Bialenii. Ci Bialeńczycy, którzy chcą, są aktywni w Hasselandzie i Brodrii. Czy twoje kierowanie hasselandzkim rządem (krótkotrwałe i mało aktywne, ale to inna sprawa) można uznać za "bialenizację Hasselandu"? A jak Ronon Dex kieruje Sztabem Generalnym wojsk hasselandzkich, to jest to "bialenizacja Hasselandu"? Czy Hasseland ma się czuć przez to pokrzywdzony? A jeśli np. poproszę Ronona, żeby na jakiś czas został Regentem Hasselandu, czy nie będzie to krzywdzące dla rdzennych, zasłużonych Hasselandczyków?...
I uwaga generalna. Jest takie pojęcie, wzięte z niemieckiego: zglajchszaltować. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung Owszem, odnosi się to do III Rzeszy, ale później stało się powszechniej używane, choć ostatnio tego nie słyszałem - język się zmienia. Otóż niepokoją mnie głosy sugerujące konieczność zglajchszaltowania Bialenii i krajów stowarzyszonych. Czyli: jeśli nie uznanie Hasseladczyków czy Brodryjczyków za obywateli II kategorii poprzez odebranie im różnych praw, to zabranie im prawa do minimum samodzielności i uczynienie autonomii obu krajów fikcją. Na to zgody nie będzie.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.

Offline Piotr Pawel I

 • Król-Senior Hasselandu
 • Głowa państwa stowarzyszonego
 • Bohater
 • ****
 • Wiadomości: 1845
 • Polubień: 94
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: KH15070500071
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #20 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 10:37:31 »
Dodam jeszcze kilka uwag, po części pokrywających się z tym co napisał Mikołaj Patryk Dostojewski.

Cytuj
Republika Bialeńska pełni rolę przewodnią w Unii
Mam istotną wątpliwość co do tego sformułowania. Co to jest "przewodnia rola"? Traktat powinien być konkretny, a to jest slogan.

Cytuj
Państwem stowarzyszeniowym Republiki Bialeńskiej może być każde wirtualne państwo, które zawrze traktat wstąpieniowy z Republiką Bialeńską.  Traktat ten musi być ratyfikowany obustronnie.
To odbiera Hasselandowi i innym państwom stowarzyszonym prawo współdecydowania o przyjęciu nowych państwa stowarzyszonych.

Cytuj
Sygnatariusze wstępując do Unii stają się państwami stowarzyszeniowymi działającymi na prawach autonomicznego terytorium stowarzyszeniowego w świetle prawa Republiki Bialeńskiej.
To sprowadza państwa stowarzyszone do roli prowincji.

Cytuj
Artykuł 4. [Obowiązywanie przepisów Republiki Bialeńskiej na obszarze państw stowarzyszeniowych]
 1. Na obszarach państw stowarzyszeniowych obowiązuje prawo uchwalone przez Parlament Republiki Bialeńskiej w zakresie:
 b) prawa karnego – na obszarach państw stowarzyszonych obowiązuje jurysdykcja Republiki Bialeńskiej,
To pozbawia Hasseland własnego Kodeksu karnego.

Artykuł 5. [Incompatibilitas między Republiką Bialeńską, a Sygnatariuszami]
Cytuj
W związku z możnością wystąpienia konfliktu interesów, w tym reprezentowanie różnych podmiotów i stron przez jedną osobę, zakazuje się łączenie funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej bądź Ministra właściwego ds. zagranicznych Republiki Bialeńskiej z funkcją głowy państwa, szefa rządu lub urzędnika odpowiedzialnego za politykę zagraniczną państwa stowarzyszonego.
Do poważnego przemyślenia. Albo działamy łącznie, albo może być konflikt interesów. To punkt sprzeczny z innymi, mówiącymi o jednolitości polityki zagranicznej.

Cytuj
Artykuł 6. [O wspólnym obywatelstwie]
 1. Na obszarach Republiki Bialeńskiej i państw stowarzyszonych obowiązuje jedno, wspólne obywatelstwo.
 2. Obywatelstwo nadaje, przywraca i odbiera się na zasadach określonych przez ustawę o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej uchwaloną przez Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Głowy państw stowarzyszonych mogą nadawać, przywracać i odbierać obywatelstwo na zasadach określonych we wspomnianej ustawie w ust. 2 przewidzianych dla Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Decyzję w sprawach obywatelstwa podjętą przez głowę państwa stowarzyszonego może uchylić Prezydent Republiki Bialeńskiej, jeśli jest ona sprzeczna lub została podjęta niewłaściwie z obowiązującymi przepisami ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej.
Poważne ograniczenie praw państw stowarzyszonych. Plus niejasność, kto właściwie może głosować np. w Hasselandzie, skoro każdy obywatel Bialenii będzie obywatelem KH? W chwili elekcji królewskiej zjawią się wszyscy i zagłosują na kogo zechcą?

Cytuj
Artykuł 7. [Postanowienia końcowe]
 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia celów lub zapobiegnięcia skutków nieprzewidzianych przez niniejszy Traktat, bądź przez przepisy Republiki Bialeńskiej lub państw stowarzyszeniowych, zwołuje się posiedzenie głów państw stowarzyszeniowych oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspólną z Parlamentem Republiki Bialeńskiej, które to podejmie decyzję na drodze uchwały o przyjęciu właściwych środków.
Czyli o przyszłości całego organizmu, przy sytuacji gdy jest Bialenia + 2 państwa stowarzyszone, ma decydować prezydent RB + 7 posłów parlamentu RB + 2 szefów państw stowarzyszonych. Hasseland będzie miał 1/10 głosu (o ile nie będzie posłów z Hasselandu w Parlamencie. Przy 3 państwach stowarzyszonych, Hasseland będzie miał 1/11 głosu.

Po dokładniejszym przyjrzeniu się, propozycja jest dramatycznie restrykcyjna wobec państw stowarzyszonych. No ale takie są moje uwagi, ale teraz sprawę poddałem debacie w Zgromadzeniu Obywateli KH.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.

Offline Hewret Faradobus

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #21 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 12:20:50 »
No to jestem już na miejscu, a więc kilka uwag do kwestii "sojuszu wojskowego":

1. Sygnatariusze ratyfikując niniejszy Traktat zawierają sojusz wojskowy polegający na wzajemnej pomocy humanitarnej i militarnej.

Nie bardzo rozumiem pomieszanie kwestii pomocy humanitarnej i militarnej... Co "piernik do wiatraka"? Pomoc wojskowa i pomoc humanitarna to są dwie różne kwestie i nie wiem dlaczego pomoc humanitarna miałaby być w gestii armii?

3. Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze otwierają dla stron Traktatu połączenia komunikacyjne, w tym porty powietrzne, porty morskie oraz ważniejsze węzły komunikacji samochodowej i szynowej.

Jeśli już to "porty lotnicze", a nie "porty powietrzne" - to tak dla językowej poprawności. Jednak cały punkt znalazł się chyba nie w tym miejscu, bo obiekty i infrastruktura o której ten punk stanowi jest przecież cywilna. Co ma to wspólnego z sojuszem wojskowym?

Właśnie takie odzewu specjalistycznego w kwestii wojskowości mi brakowało. Oczywiście, artykuł ten poprawię według wytycznych.
Co do portów i innej infrastruktury cywilnej, wziąłem to z traktatu "sojuszniczego" NUPIA.


Oznaczałoby to że tylko Sąd Ludowy może prowadzić sprawy karne a Parlament RB jest jedynym uprawnionym organem do stanowienia prawa karnego na terenie tychże państw. Na to mojej zgody być nie może. Bialeńskie prawo karne nie uwzględnia potrzeb państw stowarzyszonych i nie znalazłby w nim żadnych zapisów chroniących organy władzy państw stowarzyszonych np. przed zamachem stanu lub państwa stowarzyszone przed zniewagą. Dlatego potrzebne jest wewnętrzne prawo karne dla państw stowarzyszonych które obowiązywałoby w państwie stowarzyszonym jako uzupełnienie ogólnokrajowego prawa karnego RB.

I tak, ma to oznaczać, że w sprawach karnych wyłączność ma Sąd Ludowy, a wyłączność w ustanawianiu prawa karnego ma jedynie organ ustawodawczy Bialenii. I to wynika z ograniczeń egzekwowania chociażby kary pozbawienia wolności lub banicji na jednym z for Unii. System uprawnień na tym skrypcie forum jest mocno ograniczony i przyznawanie każdej osobie dostępu do Bialenii/Brodrii/Hasselandu osobno byłoby zbyt czasochłonne i nieefektywne. Po prostu należy zrezygnować z tego rozwiązania ze względu na te ograniczenia techniczne i ustanowić jednolite prawo karne z jednakowym postępowaniem w takich przypadkach oraz jednakowo egzekwować wyroki sądów na całym serwerze Bialenii.

Czy wyobrażacie sobie jaki chaos zostałby wprowadzony gdyby państwa stowarzyszone nie wiedziały kto jest ich mieszkańcem i ile tak naprawdę mają obywateli osób które można uznać za ich działaczy? Dlatego należałoby dodać do artykułu 6.

Myślę, że jak najbardziej można by było to wprowadzić. Tylko pytanie, czy wszyscy chcą wspólnego obywatelstwa, czy zostajemy na starych (lecz trochę zmienionych) warunkach. Ale z tego co widzę, to oprócz Bialeńczyków inni nie za bardzo popierają wspólną więź w postaci obywatelstwa.

Mam istotną wątpliwość co do tego sformułowania. Co to jest "przewodnia rola"? Traktat powinien być konkretny, a to jest slogan.

Państwa stowarzyszone zgodnie z przyjętą teorią o mikronacjach znajdują się fizycznie na serwerze Bialenii, czyli na jej terytorium. Stąd to Republika Bialeńska ma pierwszeństwo w polityce zagranicznej i decydowaniu o sprawach zastrzeżonym Traktatem. Na tym polega "przewodnia rola" Bialenii, co zostało rozwinięte w następnym ustępach.

To odbiera Hasselandowi i innym państwom stowarzyszonym prawo współdecydowania o przyjęciu nowych państwa stowarzyszonych.

Czyli o przyszłości całego organizmu, przy sytuacji gdy jest Bialenia + 2 państwa stowarzyszone, ma decydować prezydent RB + 7 posłów parlamentu RB + 2 szefów państw stowarzyszonych. Hasseland będzie miał 1/10 głosu (o ile nie będzie posłów z Hasselandu w Parlamencie. Przy 3 państwach stowarzyszonych, Hasseland będzie miał 1/11 głosu.

Przy wspólnej polityce zagranicznej i przy formule elastyczności można by powołać Radę Państw Stowarzyszonych składających się z prezydenta RB i głów państw stowarzyszonych). Jednak jeśli chodzi o poszerzenie Unii, to tutaj jedynie Bialenia powinna być krajem decydującym ze względu, że reprezentuje interesy wszystkich obywateli; RB, KH, CB i być może HiW.

To sprowadza państwa stowarzyszone do roli prowincji.

Tylko względem konstytucji Republiki Bialeńskiej, chodzi o nadanie podmiotu państwom stowarzyszonym w przepisach Republiki Bialeńskiej. Ma to uprościć wprowadzanie niektórych przepisów, zastrzeżonym niniejszym Traktatem. W innym przypadku wymagało by to podpisywanie stos dodatkowych umów międzynarodowych i komplikowanie czynności. Republika Bialeńska powinna mieć faktyczną kontrolę nad własnym (faktycznym i fizycznym) terytorium i sprawować pieczę nad narzędziami, które przyznaje Republice niniejszy Traktat.

To pozbawia Hasseland własnego Kodeksu karnego.

Tutaj podoba mi się bardzo pomysł, które zaproponował Mikołaj, tzn. wewnętrzne kodeksy karne jako uzupełnienie "centralnego" kodeksu karnego. Aczkolwiek nie rozumiem stwierdzenia, że kodeks karny RB "nie przewiduje potrzeby państw stowarzyszonych".

Do poważnego przemyślenia. Albo działamy łącznie, albo może być konflikt interesów. To punkt sprzeczny z innymi, mówiącymi o jednolitości polityki zagranicznej.

Miałem na myśli konflikt reprezentacji różnych stron przez jedną osobę, jak to jest obecnie - Eddard Noqtern reprezentuje dwa kraje i głupio by było wpisać go do traktatu jako reprezentant rządów Bialenii (MSZ) i Hasselandu (Szambelan).

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Offline AndrzejSwarzewski

Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #22 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 12:31:40 »
Jak Twoim zdaniem miałbym wyglądać taki rząd federalny?
Mnożenie tych samych urzędów odpada, nie sądzisz?
Również uważam, że mnożenie urzędów odpada.
Widzę to tak, że rząd federalny funkcjonuje tak, jak dotychczas rząd Republiki Bialeńskiej. A oprócz tego Rzesza Bialeńska (lub jej ew. następcy prawni) miałaby swój rząd i prawa takie same, jak Carstwo Brodryjskie, Królestwo Hasselandu oraz ZSKHiW. Wówczas wszyscy bylibyśmy równi. Każdy kraj miałby swój rząd, a ponad nim stałby wspólny rząd federalny. Obecnie nasze stowarzyszenie jest dziwne i dwuznaczne. Z jednej strony Republika Bialeńska pełni jakąś nadrzędną rolę i zagranicą całe stowarzyszenie jest uważane za państwo bialeńskie, a drugiej strony Bialeńczycy nie mają swojego narodowego przedstawicielstwa.
Ja nie daję tej propozycji ze względu na niechęć do państw stowarzyszonych. Chcę po prostu, żebyśmy wszyscy byli w tym stowarzyszeniu równi i stworzyli wspólny organizm. Abyśmy mogli efektywnie działać, to każdy człowiek musi być wolny, a każdy naród suwerenny. Sojuz riespublik swobodnych i bratskich narodow sojuz wiekowoj. Zależy mi na tym, aby nasz sojusz nigdy się nie rozpadł, bo dopiero razem jesteśmy potrzebni. Dlatego szanujmy się i traktujmy się jak bracia. Obecnie Bialenia w stowarzyszeniu jest jak ojciec, który teoretycznie jest najważniejszy, ale praktycznie jest ubezwłasnowolniony przez swoje dzieci. Ja chcę sprawić, żebyśmy stworzyli Czwórprzymierze. Przyjaciele, pomożecie?

Cytuj
Szanowny kpi czy o drogę pyta? Mielibyśmy karać obywateli państw stowarzyszonych za pozabialeńskie pochodzenie poprzez uczynienie ich obywatelami drugiej kategorii? Bo tak mniej więcej można nazwać odbieranie im praw wyborczych do rządu ogólnokrajowego Bialenii.
Już powyżej wyjaśniłem, że nie chcę tego zrobić. Spokojnie, uważnie czytajmy się nawzajem. Większość konfliktów bierze się z tego, że nie słuchamy się nawzajem i jestem pewny, że możemy tego uniknąć poprzez wzajemny szacunek. Nie chcę zabierać nikomu praw wyborczych, chcę tylko, aby Bialeńczycy mieli swój autonomiczny rząd, taki sam, jaki mają Brodryjczycy.

Cytuj
A to jest bardzo zabawne. Andrzeju, były Lordzie Szambelanie Królestwa Hasselandu: ci Hasselandczycy i Brodryjczycy, którzy chcą, są aktywni w Bialenii. Ci Bialeńczycy, którzy chcą, są aktywni w Hasselandzie i Brodrii. Czy twoje kierowanie hasselandzkim rządem (krótkotrwałe i mało aktywne, ale to inna sprawa) można uznać za "bialenizację Hasselandu"? A jak Ronon Dex kieruje Sztabem Generalnym wojsk hasselandzkich, to jest to "bialenizacja Hasselandu"? Czy Hasseland ma się czuć przez to pokrzywdzony? A jeśli np. poproszę Ronona, żeby na jakiś czas został Regentem Hasselandu, czy nie będzie to krzywdzące dla rdzennych, zasłużonych Hasselandczyków?...
Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. Nie macie eksperta ds. wojska, to bierzecie Ronona. Jak ja chciałem wybitnego dyplomatę, to powołałem Ciebie na MSZ. Ale jest różnica między tym, że wymieniamy się specjalistami, a tym, że ok. 10 Hasselandczyków wybiera Bialenii prezydenta i parlamentarzystów, nie sądzisz? Dlatego proponuję rozdzielenie Rząd Republiki Bialeńskiej na rząd federalny (wspólny, bialeńsko-hasselandzko-brodryjsko-weerlandzki) i rząd Rzeszy Bialeńskiej (odpowiednik rządu np. Królestwa Hasselandu). Czy naprawdę uważasz, że jest to antyhasselandyzm?


Offline Piotr Pawel I

 • Król-Senior Hasselandu
 • Głowa państwa stowarzyszonego
 • Bohater
 • ****
 • Wiadomości: 1845
 • Polubień: 94
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: KH15070500071
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #23 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 12:33:51 »
Cytuj
Państwa stowarzyszone zgodnie z przyjętą teorią o mikronacjach znajdują się fizycznie na serwerze Bialenii, czyli na jej terytorium. Stąd to Republika Bialeńska ma pierwszeństwo w polityce zagranicznej i decydowaniu o sprawach zastrzeżonym Traktatem. Na tym polega "przewodnia rola" Bialenii, co zostało rozwinięte w następnym ustępach.
Sformułowanie jest jednak fatalne, nawet jeśli prawdziwe - kojarzy mi się z "przewodnią rolą PZPR"...

Cytuj
Jednak jeśli chodzi o poszerzenie Unii, to tutaj jedynie Bialenia powinna być krajem decydującym ze względu, że reprezentuje interesy wszystkich obywateli; RB, KH, CB i być może HiW.
Jestem innego zdania.


Cytuj
Tutaj podoba mi się bardzo pomysł, które zaproponował Mikołaj, tzn. wewnętrzne kodeksy karne jako uzupełnienie "centralnego" kodeksu karnego. Aczkolwiek nie rozumiem stwierdzenia, że kodeks karny RB "nie przewiduje potrzeby państw stowarzyszonych".
Podam przykład. Kodeks sprawiedliwości:

Cytuj
Artykuł 8.
Zabronione i ścigane z całą surowością prawa i zagrożone karą co najmniej 30 dni więzienia oraz kar dodatkowych pozbawienia praw publicznych na okres do 3 miesięcy, degradacji lub usunięcie z Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu, jest:
1) podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do urzeczywistnienia pozbawienia niepodległości, oderwania części obszaru lub zmiany środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Królestwa Hasselandu. Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji oraz karami dodatkowywymi,
2) czynienie przygotowań do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt. 1.,
podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do usunięcia środkami bezprawnymi organu władzy Królestwa Hasselandu lub samorządu; Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
3) czynienie przygotowań do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt. 3.,
doprowadzenie miejsc, o których mowa w art. 2. pkt. 1-4 do stanu praktycznej nieużywalności; Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
4) inne działanie na szkodę Królestwa Hasselandu.
5) publiczne znieważanie Narodu Hasselandzkiego lub Królestwa Hasselandu,
6) publiczne znieważanie Króla Hasselandu,
7) publiczne znieważanie głowy obcego państwa, akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa, osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego państwa w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Większości z tego nie ma w Kodeksie bialeńskim i raczej wątpię by się znalazło. Do przemyślenia jest stworzenie wspólnego Kodeksu w sprawach najważniejszych - oraz kodeksów uzupełniających, ale podporządkowanie się Kodeksowi bialeńskiemu byłoby zabójcze dla państw stowarzyszonych.


Cytuj
Miałem na myśli konflikt reprezentacji różnych stron przez jedną osobę, jak to jest obecnie - Eddard Noqtern reprezentuje dwa kraje i głupio by było wpisać go do traktatu jako reprezentant rządów Bialenii (MSZ) i Hasselandu (Szambelan).
Ale tu chyba trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem.
A co z uwagami moimi dotyczącymi obywatelstwa_
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.

Offline Piotr Pawel I

 • Król-Senior Hasselandu
 • Głowa państwa stowarzyszonego
 • Bohater
 • ****
 • Wiadomości: 1845
 • Polubień: 94
 • Płeć: Mężczyzna
  • NPE: KH15070500071
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Projekt nowego układu stowarzyszeniowego
« Odpowiedź #24 dnia: Pn, 29 Sie 2016, 12:34:51 »
Cytuj
Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. Nie macie eksperta ds. wojska, to bierzecie Ronona. Jak ja chciałem wybitnego dyplomatę, to powołałem Ciebie na MSZ. Ale jest różnica między tym, że wymieniamy się specjalistami, a tym, że ok. 10 Hasselandczyków wybiera Bialenii prezydenta i parlamentarzystów, nie sądzisz? Dlatego proponuję rozdzielenie Rząd Republiki Bialeńskiej na rząd federalny (wspólny, bialeńsko-hasselandzko-brodryjsko-weerlandzki) i rząd Rzeszy Bialeńskiej (odpowiednik rządu np. Królestwa Hasselandu). Czy naprawdę uważasz, że jest to antyhasselandyzm?

A to jest propozycja ciekawa i do przemyślenia.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.