Kultura i społeczeństwo > Plac Zielony

Projekt nowego układu stowarzyszeniowego

(1/79) > >>

Hewret Faradobus:



--- Cytuj ---TRAKTAT USTANAWIAJĄCY UNIĘ STOWARZYSZENIOWĄ
 MIĘDZY REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ, A SYGNATARIUSZAMI NINIEJSZEGO TRAKTATUJEGO EKSCELENCJA
 PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
 Hewret Faradobus
 
 JEGO EKSCELENCJA
 MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
 Eddard Noqtern
 
 JEGO CARSKA MOŚĆ
 CAR BRODRII
 Iwan Pietrow-Dostojewski
 
 JEGO KSIĄŻĘCA WYSOKOŚĆ
 KANCLERZ CARSTWA BRODRYJSKIEGO
 Alberto de Medici
 
 JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ
 KRÓL HASSELANDU
 Piotr Paweł I de Zaym

 JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ
 KRÓL ZJEDNOCZONEGO SOCJALISTYCZNEGO KRÓLESTWA HIRSCHBERGII I WEERLANDU
 Ametyst Faradobus
 
 INSPIROWANI długotrwałą i owocną współpracą trzech mikronacji; Bialenii, Brodrii i Hasselandu, z której wszystkie nacje odnoszą wspólne korzyści, chcąc dalej pogłębiać braterskie więzi oraz kontynuować wspólną współpracę powołują do życia Unię jako symbol zjednoczenia i przeciwstawienia się przeszkodom napotykającym polskie mikronacje.
 
 WIERZĄC, że polskie mikronacje podołają ciężkim czasom regresji demograficznej i będą nadal podążały drogą postępu, cywilizacji, wzajemnego poszanowania oraz solidarności. Niniejsi sygnatariusze niniejszego porozumienia będą stali na straży praworządności, pokoju i szacunku oraz zachęcali do pogłębiania współpracy z coraz większą ilością wirtualnych państw.
 
 PRZEKONANI, że Obywatele polskich mikronacji, pozostający dumni ze swoich dzieł oraz dotąd osiągniętych dokonań, zdecydowani są pokonać dawne podziały i antypatie wobec siebie dla dalszej budowy polskiego mikroświata oraz gotowi są do budowy wspólnej przyszłości.

REPREZENTANCI STRON W IMIENIU WŁASNYM ORAZ OBYWATELI
 ZAWIERAJĄ NINIEJSZY TRAKTATw dniu XX września 2016 r.

Artykuł 1. [Postanowienia ogólne]1. Obywatele Republiki Bialeńskiej, Carstwa Brodryjskiego, Królestwa Hasselandu oraz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, niniejszym Traktatem, zawieranym między Republiką Bialeńską, a Sygnatariuszami, powołują Unię Stowarzyszeniową.
 2. Republika Bialeńska pełni rolę przewodnią w Unii, roztaczając opiekę nad strukturami informatycznymi i politycznymi, stoi na straży porządku prawnego oraz dba o dobrobyt Sygnatariuszy.
 3. Republika Bialeńska szanuje i respektuje nienaruszalność terytorialną Sygnatariuszy oraz ich tożsamość narodową. Szanuje także podstawowe funkcje państwa, w tym mające na celu zapewnienie  integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego.
 4. Państwem stowarzyszeniowym Republiki Bialeńskiej może być każde wirtualne państwo, które zawrze traktat wstąpieniowy z Republiką Bialeńską.  Traktat ten musi być ratyfikowany obustronnie.
 5. Sygnatariusze wstępując do Unii stają się państwami stowarzyszeniowymi działającymi na prawach autonomicznego terytorium stowarzyszeniowego w świetle prawa Republiki Bialeńskiej.
 6. Sygnatariusze posiadają osobowość prawną w myśl przepisów i na obszarze Republiki Bialeńskiej.
 7. Sygnatariusze mają prawo do organizacji własnego ośrodka władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, z wyjątkiem do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.
 8. Sygnatariusze dobrowolnie przyjmują opiekę Republiki Bialeńskiej i akceptuję jej zwierzchnictwo w kwestiach uregulowanych niniejszym Traktatem.
 9. Sygnatariusze deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [O polityce zagranicznej]
 1. Politykę zagraniczną w imieniu własnym oraz państw stowarzyszonych prowadzi Republika Bialeńska.
 2. Państwa stowarzyszone za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialeńskiej z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialeńskiej mogą prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialeńskiej mogą posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne.
 3. Państwa stowarzyszone popierają, aktywnie i bez zastrzeżeń, politykę zagraniczną Republiki Bialeńskiej w duchu lojalności i wzajemnej solidarności, z poszanowaniem działań w tej dziedzinie. Powstrzymują się od wszelkich działań, które byłyby sprzeczne z interesami Republiki Bialeńskiej lub mogłyby zaszkodzić jej skuteczności.

Artykuł 3. [O sojuszu wojskowym]
 1. Sygnatariusze ratyfikując niniejszy Traktat zawierają sojusz wojskowy polegający na wzajemnej pomocy humanitarnej i militarnej.
 2. Republika Bialeńska oraz państwa stowarzyszone dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów.
 3. Republika Bialeńska oraz Sygnatariusze otwierają dla stron Traktatu połączenia komunikacyjne, w tym porty powietrzne, porty morskie oraz ważniejsze węzły komunikacji samochodowej i szynowej.
 4. Dopuszcza się przenoszenie żołnierzy bez utraty stopnia wojskowego między siłami zbrojnymi stron niniejszego Traktatu na zasadach określonych przez dowództwa tych sił.

Artykuł 4. [Obowiązywanie przepisów Republiki Bialeńskiej na obszarze państw stowarzyszeniowych]
 1. Na obszarach państw stowarzyszeniowych obowiązuje prawo uchwalone przez Parlament Republiki Bialeńskiej w zakresie:
 a) struktur informatycznych,
 b) prawa karnego – na obszarach państw stowarzyszonych obowiązuje jurysdykcja Republiki Bialeńskiej,
 c) prawa gospodarczego – o ile państwo stowarzyszone nie posiada własnych przepisów.
 2. W kwestiach wymienionych w ust. 1 wyłączność do rozpatrywania spraw ma Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej, a w kwestii ustawodawczej wyłączność ma jedynie Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Sądownictwo w kwestiach niezastrzeżonych niniejszym Traktatem na terytoriach państw stowarzyszonych sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sądy Sygnatariuszy w razie jego niefunkcjonowania.
 4. Pozbawienie wolności lub kara banicji dotyczy wszystkich obszarów objętych jurysdykcją prawa Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5. [Incompatibilitas między Republiką Bialeńską, a Sygnatariuszami]
 W związku z możnością wystąpienia konfliktu interesów, w tym reprezentowanie różnych podmiotów i stron przez jedną osobę, zakazuje się łączenie funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej bądź Ministra właściwego ds. zagranicznych Republiki Bialeńskiej z funkcją głowy państwa, szefa rządu lub urzędnika odpowiedzialnego za politykę zagraniczną państwa stowarzyszonego.
 
 Artykuł 6. [O wspólnym obywatelstwie]
 1. Na obszarach Republiki Bialeńskiej i państw stowarzyszonych obowiązuje jedno, wspólne obywatelstwo.
 2. Obywatelstwo nadaje, przywraca i odbiera się na zasadach określonych przez ustawę o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej uchwaloną przez Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Głowy państw stowarzyszonych mogą nadawać, przywracać i odbierać obywatelstwo na zasadach określonych we wspomnianej ustawie w ust. 2 przewidzianych dla Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 4. Decyzję w sprawach obywatelstwa podjętą przez głowę państwa stowarzyszonego może uchylić Prezydent Republiki Bialeńskiej, jeśli jest ona sprzeczna lub została podjęta niewłaściwie z obowiązującymi przepisami ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7. [Postanowienia końcowe]
 1. Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia celów lub zapobiegnięcia skutków nieprzewidzianych przez niniejszy Traktat, bądź przez przepisy Republiki Bialeńskiej lub państw stowarzyszeniowych, zwołuje się posiedzenie głów państw stowarzyszeniowych oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspólną z Parlamentem Republiki Bialeńskiej, które to podejmie decyzję na drodze uchwały o przyjęciu właściwych środków.
 2. Podczas stosowania niekonwencjonalnych środków nieprzewidzianych przepisami wskazanymi w ust. 1 obowiązuje prawo precedensowe.
 3. Niniejszy Traktat obowiązuje bezterminowo.
 4. Traktat może zostać wypowiedziany przez którąś ze stron z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Z chwilą ogłoszenia przez wszystkie strony niniejszego Traktatu rozpoczyna się procedurę dwumiesięcznego okresu wypowiadania Układu Stowarzyszeniowego zawarty między Królestwem Hasselandu, a Carstwem Brodryjskim z dnia 5 lipca 2015 r. w myśl przepisów art. 10, ust. 2 ów Układu Stowarzyszeniowego.
 6. Niniejszy Traktat ustanawiający Unię Stowarzyszeniową wchodzi w życie z chwilą zaprzestania obowiązywania przepisów Układu Stowarzyszeniowego.

 
[podpisy reprezentantów stron]
--- Koniec cytatu ---

Szanowni Państwo!

Pragnę przedstawić nowy projekt układu stowarzyszeniowego między Republiką Bialeńską, a dotychczasowymi państwami stowarzyszonymi. Ponadto do tego wspaniałego grona zamierza dołączyć ZSKHiW (o czym informował mnie Ametyst Faradobus). Ostateczną decyzją od władz Zjednoczonego Królestwa Socjalistycznego otrzymam na początku września. Niemniej jednak w projekcie traktatu przewidziałem ich udział w przedsięwzięciu.

W stosunku do starego układu, nowy traktat ustanawia Unię z przewodnią rolą Republiki Bialeńskiej, co jest zapisane wprost w pierwszych ustępach artykułu 1. Dotychczas każdy musiał snuć domysły i opierać się o interpretacji prawnej Sądu Ludowego, z czym nawet niektórzy się nie zgadzali (kwestia dostępu banitów Republiki Bialeńskiej do państw stowarzyszeniowych). Wszelkie dotąd sporne kwestie zostały określone, niemniej jednak dodałem tzw. "klauzulę elastyczności", która na wspólnym posiedzeniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, głów państw stowarzyszeniowych i Parlamentu Republiki Bialeńskiej pozwoli przyjąć środki nieprzewidziane przepisami. Ponadto ma to być proces precedensowy, co w razie powtarzania się problemu należałoby przyjąć takie same kroki, jak poprzednio. Powinno to usprawnić szybkie działania organów w danej sytuacji.

Do traktatu dołączyłem krótki przepis o sojuszu wojskowym, czyli to, o co prosił Ronon Dex. Choć nieformalnie współpraca między siłami zbrojnymi państw stowarzyszeniowych, a SZ Republiki Bialeńskiej przebiegała wyśmienicie, myślę, że oficjalnie będzie można uczynić więcej.

W polityce zagranicznej nic się nie zmieni, przepisy są identyczne, na starych zasadach. Państwa stowarzyszone nadal za zgodą władz Republiki Bialeńskiej (Prezydenta lub MSZ) będą mogły prowadzić własne misje dyplomatyczne i konsularne.

Nowością będzie objęcie jurysdykcją Republiki Bialeńskiej wobec państw stowarzyszonych; pod względem prawnym przestępstwa i wykroczenia popełnione na obszarach państw stowarzyszonych w domyśle mają być traktowane jak popełnione na obszarze Republiki Bialeńskiej i rozpatrywane przez Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej na podstawie bialeńskiego kodeksu karnego. Myślałem jeszcze o obowiązywaniu wszystkich przepisów Republiki Bialeńskiej na obszarze państw stowarzyszonych, o ile państwa te nie ustanowią innych przepisów, z wyjątkiem kwestii zastrzeżonych przez Traktat (przepisy informatyczne, karne i gospodarcze). W przypadku przepisów gospodarczych została zawarta taka kwestia - obowiązują przepisy Republiki Bialeńskiej, o ile państwo nie ustanowi własnych (przypadek Carstwa Brodryjskiego). Myślę, że wątpliwości być nie powinno, a wszystko jasno i nieskazitelnie zostało zadeklarowane. Jeśli jednak jest inaczej, niż mi się wydaje, to proszę to zasygnalizować.

Kolejnym niuansem jest wspólne obywatelstwo dla wszystkich podmiotów. Dlaczego tak? Obecny rozdział między obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego jest bardzo sztuczny, a nawet bezużyteczny, właściwie niepraktyczny. To tylko dodatkowe grupy w bazie danych, które nic nie znaczą. Obywatele KH i CB działają w RB, obywatele RB działają w KH i/lub CB. Nie ma ograniczeń. Więc postanowiłem zaproponować moje rozwiązanie, tj. jedno obywatelstwo. Zmniejszy biurokrację, mniej wniosków, głowy państw stowarzyszonych dalej będą mogli nadawać obywatelstwa na zasadach przewidzianych dla Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Tutaj sądzę, że (prawie) każdy się ze mną zgodzi. Jak ktoś będzie chciał może działać wszędzie, a jak nie - to ograniczy się do Republiki Bialeńskiej. Ograniczanie ludzi nie ma celu.

Niepołączalność stanowisk, które są odpowiedzialne za dyplomację to bardzo ważna rzecz, wynikająca z moich obserwacji i doświadczenia. Pewnych zasad powinno się przestrzegać, a tym bardziej karygodne by było podpisywanie umów samym ze sobą. W Republice Bialeńskiej mamy wystarczający rząd dusz, aby pozwolić na pewne rozgraniczenia między władzami poszczególnych państw. Najlepszym przykładem obecnie jest Eddard Noqtern, które nie mogłem wpisać jako szefa rządu (Lorda Szambelana) Królestwa Hasselandu, gdyż pełni już funkcję MSZ RB i wyglądałoby to komicznie, gdyby składał podpis dwa razy. Przy tym reprezentując dwie różne strony. Żeby nie dopuścić do dziwnych sytuacji w przyszłości, wprowadzam jako propozycję do układu stowarzyszeniowego.

W przepisach końcowych jest wspomniana przeze mnie formuła elastyczności i zasada precedensu. Dodatkowo ustaliłem 2 miesiące na drobne poprawki w przepisach RB (jeśli takowe będą potrzebne) przed wejściem w życie Unii. Ten projekt wzorowałem na swoim poprzednik projekcie Wspólnoty, jednak zrezygnowałem z niepotrzebnych i "cudownych" zapisów o wzajemnym szacunku, solidarności, etc. Powinno to wynikać z samej współpracy i chęci takiej prowadzenia. Toteż popieram przepisy krótkie, proste, łatwe i zrozumiałe dla wszystkich. Utopijne ekscesy są zbędne.

Wszelkie uwagi, propozycje i błędy proszę zgłaszać niezwłocznie. Mogłem mnóstwo rzeczy przeoczyć...
Powyższy projekt różni się znacząco od projektu przedstawionego głowom państw stowarzyszonych parę dni temu. Uwzględniłem w nim uwagi i propozycje poszczególnych osób.

Severino Castiglioni-Faradobus:
Popieram projekt, konsultowałem go i uważam za dobry.

Piotr Pawel I:
Generalnie projekt jest dobry, natomiast ja mam kilka uwag szczegółowych. Ale najpierw odbędzie się debata w Zgromadzeniu Obywateli Królestwa Hasselandu, bo ja sam decyzji nie podejmuję.

Ronon Dex:
Mam kilka uwag dot. kwestii wojskowych, ale przekażę je jutro bo z telefonu w pociągu to niewygodne.

Maciej Kamiński:
I kto by pomyślał, że po latach to wróci? :roll:

Niezmiernie, ale to niezmiernie cieszy mnie fakt planowanego ujednolicenia przepisów dotyczących obywatelstwa.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej