Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej - organ wspomagający władzę wykonawczą w pełnieniu obowiązków. Przewodniczy jemu Prezydent lub Wiceprezydent. W skład Gabinetu wchodzą: wspomniani Prezydent oraz Wiceprezydent, Ministrowie, wskazani przez Prezydenta pracownicy administracji rządowej oraz Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania władzy wykonawczej, a w szczególności Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, określa rozporządzenie Prezydenta.

 

Imię i nazwisko Funkcja Kompetencje
Antoni Kacper Burbon-Conti Prezydent a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju;
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami;
c) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej;
d) szeroko pojęte realizowanie polityki zagranicznej;
e) przewodnictwo nad Radą Dyplomatyczną.
Tadeusz Krasnodębski Wiceprezydent a) kontrolowanie pracy członków Gabinetu, pracowników administracji rządowej oraz podległych Gabinetowi organów i instytucji;
b) wydawanie dodatkowych poleceń pozostałym członkom Gabinetu i pracownikom administracji rządowej;
c) pomoc i doradztwo Prezydentowi w sprawowaniu władzy wykonawczej i obowiązków;
d) informowanie obywateli o działaniach prowadzonych przez Gabinet i Prezydenta;
e) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej;
f) tworzenie aktów prawnych na zlecenie Prezydenta;
g) rozpatrywanie wniosków, podań, próśb i petycji skierowanych do Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz wydawanie w związku z nimi wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych na prośbę Prezydenta;
h) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.
Iwan Pietrow Dowódca Sił Zbrojnych Dowództwo nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej, sprawowanie nadzoru nad spółkami przemysłu zbrojnego.
Maciej Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń;
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;
d) współpraca z Ministerstwem Oświecenia w sprawie regionów oraz wydarzeń kulturowych;
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych;
f) prowadzenie i kontrola gospodarki Republiki Bialeńskiej;
g) rozwój informatyczny systemów gospodarki;
h) współpraca z Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
i) reprezentowanie administracji rządowej przed Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
j) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych;
k) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych;
l) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
m) obrona terytorialna Republiki Bialeńskiej;
n) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;
o) kierowanie działaniami zbrojnymi;
p) nawiązywanie współpracy w ramach sojuszu wojskowego z innymi państwami;
r) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.
Ametyst Faradobus Minister Oświecenia a) dbanie o aktywność w regionach samorządowych Republiki Bialeńskiej, w szczególności w Rzeszy Bialeńskiej oraz na Wyspach Przyjaźni;
b) organizacja wydarzeń i konkursów dla społeczności regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
c) reprezentowanie interesów regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów;
e) fabularyzacja regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
f) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
g) działalność na rzecz sfery kulturowej;
h) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
i) organizacja konkursów dla obywateli;
j) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów;
k) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi;
l) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej;
m) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej;
n) fabularyzacja życia społecznego w Republice Bialeńskiej, w szczególności Policji Krajowej oraz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
o) sprawowanie opieki nad sportem;
p) prowadzenie polityki aktywności i promocji, sporządzania ewidencji, rejestrów, statystyk dotyczących aktywności oraz tworzenia strategii w tym zakresie;
r) prowadzenie profili Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych;
s) podejmowanie z innymi państwami działań z zakresu promocji;
t) fabularyzacja armii;
u) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.